KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 2. část

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 2. část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje u větších zaměstnavatelů v regionu organizuje tzv. komplexní hygienické prověrky. V roce 2018 bylo realizováno celkem 7 kontrolních akcí tohoto typu, které jsou kromě problematiky ochrany zdraví při práci zaměřeny taktéž na dodržování nezávadnosti pitné vody pro potřeby pitného režimu a na kvalitu teplé vody určené pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců. Předmětem kontroly je i úroveň závodního stravování.

V rámci tzv. specializovaných prověrek se pracovníci odboru hygieny práce zaměřují na kontrolu určitých druhů pracovních činností. V roce 2018 se tyto prověrky např. týkaly pracovních podmínek pekařů, pracovišť strážních služeb v průmyslových objektech (vrátnice) nebo pracovních podmínek v provozovnách stravovacích služeb. Rovněž byly provedeny kontroly podmínek výkonu práce v doposud málo frekventované oblasti, a to u zaměstnavatelů, kteří působí v areálech velkých společností.

Odbor hygieny práce má v oblasti státního zdravotního dozoru nad plněním povinností zaměstnavatelů při zajišťování zdravých pracovních podmínek nezastupitelnou úlohu. I když lze konstatovat, že pravidelnými kontrolami dochází postupně k podstatnému zlepšení situace v problematice zajišťování ochrany zdraví při práci, neustále jsou na pracovištích zjišťovány nedostatky, někdy i závažného charakteru. Na základě zjištěných nedostatků přistupuje orgán ochrany veřejného zdraví k ukládání peněžitých sankcí - v roce 2018 se tak stalo ve 224 případech s tím, že celková výše pokut dosáhla 1.874.000 Kč.

Zveřejněno: 28.3.2019