KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Komplexní hygienické prověrky

Úvod / Občanům / Komplexní hygienické prověrky

Komplexní hygienické prověrky jsou pravidelnou součástí státní zdravotního dozoru Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Cílem těchto kontrol je komplexní prověření hygienických standardů pracovišť, hygienického zázemí pracovišť, zásobování zaměstnanců pitnou vodou, zajištění stravování zaměstnanců a zabezpečení dalších hygienických požadavků na pracovištích. Prověrky jsou organizovány odborem hygieny práce v kooperaci odborem hygieny obecné a komunální, odborem hygieny výživy a protiepidemickým odborem a probíhají u velkých zaměstnavatelů opakovaně v několikaletém cyklu.

Komplexní prověrky probíhají souběžně na více pracovištích a primárně jsou zaměřeny na problematiku ochrany zdraví při práci tj. kontroly pracovních podmínek na pracovištích, kontroly zajištění sanitárních a pomocných zařízení pro zaměstnance, hodnocení zdravotních rizik u jednotlivých prací na pracovištích – kategorizace prací, evidenci rizikových prací, ověřování míry zdravotních rizik měřením, dodržování opatření k minimalizaci rizik např. vybavení a používání OOPP, zajištění a dodržování bezpečnostních přestávek, zajištění pitného režimu na pracovišti apod. Dále v rámci komplexních prověrek je prováděno zajištění pracovnělékařské péče pro zaměstnance včetně organizace vysílání zaměstnanců k periodickým lékařským prohlídkám, správnosti rozsahu a frekvence vysílání zaměstnanců k periodickým prohlídkám, evidence prohlídek, souladu závěru lékařského posudku zaměstnance a jeho zařazení na odpovídající práci z hlediska jeho zdravotní způsobilosti. Samostatnou oblastí kontrolní činnosti je nakládání s chemickými látkami a směsmi. Legislativa chemických látek a směsí v posledním desetiletí prošla zásadními změnami a to se odrazilo i na požadavcích na pracovní prostředí. Podmínky nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi jsou součásti komplexních prověrek a je jim věnována trvalá pozornost.

Kromě problematiky ochrany zdraví při práci je v rámci komplexních hygienických kontrol prověřována nezávadnost pitné vody pro potřeby zajištění pitného režimu pro zaměstnance, nezávadnost teplé vody pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců a hygienické podmínky prostor sloužících pro zajištění stravování zaměstnanců.

Kontroly prokazují celou škálu hygienických nedostatků týkajících se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, nedostatky při hodnocení zdravotních rizik (kategorizace prací), při zajištění údržby pracovišť, úklidu pracovišť i sanitárních zařízení, pochybení v organizaci a zajištění periodických prohlídek zaměstnanců u poskytovatele PLS, tak i ve stravovacích provozech a výjimečně i v nevyhovujících parametrech teplé užitkové vody.

Odbor hygieny práce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedl v roce 2015 komplexní prověrky u 6 kontrolovaných subjektů, v roce 2016 to bylo 5 kontrolovaných subjektů, v roce 2017 to bylo u 8 kontrolovaných subjektů a v roce 2018 se jednalo o 7 kontrolovaných subjektů. Kontroly byly prováděny u velkých průmyslových zaměstnavatelů, ve službách, lázních popř. zdravotnických zařízeních. Tyto komplexní hygienické prověrky jsou dobrým kontrolním nástrojem orgánu ochrany veřejného zdraví a budou prováděny i nadále.

Zveřejněno: 15.5.2019