KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti ochrany zdraví dětí a mladistvých

Úvod / Občanům / Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti ochrany zdraví dětí a mladistvých

Škola v přírodě a zotavovací akce

Nově je v ustanovení § 8 odst. 1 definována škola v přírodě, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola. Zotavovací akce se může skládat z více běhů.

Ustanovení § 8 odst. 3 zákona se doplňuje o písm. e): „Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví také jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.“

Povinnosti uvedené v ustanovení § 9 a § 11 zákona mají nově ty školy v přírodě, které budou pořádány na dobu delší 5 dnů. Doklad o splnění stanoveného pravidelného očkování nebude podmínkou účasti dětí na škole v přírodě (nutná pouze zdravotní způsobilost a bezinfekčnost). Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Očkování a spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb

V ustanovení § 50 zákona došlo k doplnění textu: „Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá nově poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.“

Zveřejněno: 22.5.2020