Nahrávám...

Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti předmětů běžného užívání

Úvod / Občanům / Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti předmětů běžného užívání

Nová oznamovací povinnost výroby nebo dovozu výrobků určených pro styk s potravinami - § 26

Koho se povinnost týká?

Novela zákona stanovila novou oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami a pro provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

Kdy a kam informace nahlásíte?

Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami. Tyto informace je nutno oznámit do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, což je místně příslušná krajská hygienická stanice.

Které informace uvedete do oznámení?

Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

KHS MSK připravuje vzor formuláře pro oznámení, který bude k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz (sekce Občanům, oddíl Vzory formulářů a pokyny).

Týká se oznamovací povinnost i provozovatelů, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona?

Ano, jsou povinni učinit oznámení do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Výrobci, dovozci a provozovatelé potravinářského podniku musí zajistit, aby jimi vyráběné nebo dovážené výrobky určené pro styk s potravinami vyhovovaly hygienickým požadavkům a nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob ani nepříznivé ovlivnění potravin, které jsou do nich baleny. O provedených zkouškách složení a vlastností výrobků jsou povinni vést dokumentaci. Za nesplnění výše uvedených povinností může správní orgán uložit pokutu.

Kontrola prodeje výrobků komunikačními prostředky na dálku

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví stanovila, že státní zdravotní dozor, který je vykonáván nad prodejem výrobků komunikačními prostředky na dálku, je zahájen prvním kontrolním úkonem předcházejícím podání informace kontrolované osobě o zahájení státního zdravotního dozoru. Nově jsou zaměstnanci krajské hygienické stanice v případě kontroly prodeje výrobků komunikačními prostředky na dálku oprávněni při odebírání vzorku kontrolním nákupem u kontrolované osoby využívat zastírání totožnosti. Po obdržení vzorku informují kontrolovanou osobu o zahájení kontroly z moci úřední.

Zveřejněno: 22.5.2020