Nahrávám...

Reakce na článek týdeníku Ostrava ze dne 17.1.2006

Úvod / Občanům / Reakce na článek týdeníku Ostrava ze dne 17.1.2006

Na titulní straně týdeníku byl uveřejněn článek, který již svým titulkem „Mládeži zavřeli skatepark kvůli dvěma decibelům“ předjímá negativní roli orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).

V článku, který nebyl s pracovníky KHS konzultován, natož verifikován, byly „neuvedeny“ skutečnosti, že:
Umístění skatearálu v r.2004 nebylo předmětem posouzení v rámci stavebního řízení, ani konzultace s KHS. Kdyby tomu tak bylo, byl by vlastník areálu – městský obvod Poruba – předem informován o problémech, spojených s charakterem hluku z provozu takového areálu, i se skutečností, že platná právní úprava rozlišuje zdroje hluku z dopravy a zdroje stacionární, má pro ně zcela jiné limity a způsob posouzení. Proto i měření a hodnocení musí být provedeno tak, aby bylo možno hodnotit zvlášť zdroje z dopravy a stacionární.

Hluk není jen faktorem absolutně fyzikálním, člověk vždy rozlišuje i hluky (zvuky) příjemné a nepříjemné, monotónní a náhlé, žádoucí a nežádoucí - a jeho reakce na hluk je tím ovlivněna. Tento objektivní fakt částečně odrážejí i hlukové předpisy, a proto jsou hlukové limity dány poměrně složitě.

O stížnosti na hlučnost z provozu skateareálu byla KHS informována již v r.2004, v té době obvod Poruba řešil stížnost sám. Zvažoval realizaci protihlukové stěny ve směru šíření hluku na stěžovatele v Třebovicích. Protihlukové opatření nemohlo být údajně realizováno, neboť umístění stěny brání sítě zabudované v zemi v místě lokalizace. Vlastník areálu byl informován o rozporu s platnými předpisy, ale vznášel proti aplikaci předpisů námitky.

Při opakované stížnosti občanů – nejen Třebovic, ale i Poruby, ul. Pokorného – postupovala KHS dle platných předpisů – objektivizovala stížnost měřením hluku. a vyhodnocením dle platných předpisů. Při tomto měření byl vyloučen hluk z dopravy a nesouvisejících zdrojů (t.j. dle platných předpisů - hlasových projevů lidí a zvířat – pro upřesnění i hlasových projevů dětí ve skateareálu!) a takovým měřením bylo jednoznačně prokázáno porušení předpisů na ochranu zdraví před hlukem. Po seznámení s výsledky a hodnocením měření vlastník areálu – obvod Poruba – sám navrhl jako jediné řešení – uzavření areálu. Není pravdou, jak je uvedeno v podtitulku článku, že „hygiena ho přikázala zavřít“.

Pro vysvětlení je třeba uvést, že „dva decibely“ – viz článek týdeníku – nejsou bagatelizovatelnou záležitostí. Pro ilustraci: zvýšení hluku o 3 dB znamená dvojnásobek akustické expozice, t.j. např. dvojnásobek hluku nadlimitního! Hluk skateareálu se svým charakterem blíží hluku impulsnímu, pro který je limit o 12 dB nižší, a tedy hodnocení provozu areálu z hlediska hluku daleko přísnější. Z toho plyne, že důsledné vyžadování dodržování stávajících limitů hluku dle platných předpisů orgánem ochrany veřejného zdraví – i pro skate v Porubě - je zcela na místě.

Zveřejněno: 26.1.2006