Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Podle zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, musí mít osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely osvědčení prokazující znalost hub. Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. Na Bělidle 7, Moravská Ostrava, PSČ 702 00. Podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osvědčení prokazující znalost hub i osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit plnoletá osoba. Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2002 Sb.

V písemné žádosti o provedení zkoušky žadatel uvede:

  • jméno, příjmení, popř.titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
  • dosažené vzdělání a jeho zaměření
  • délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub
  • navrhovaný rozsah osvědčení.

K žádosti musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, které vydá na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, bude placen ve formě kolkové známky. První zkoušky proběhnou v měsíci dubnu, další budou prováděny s ohledem na zájem žadatelů, kteří budou o místě, dnu a hodině konání zkoušek vyrozuměni nejméně 14 dní předem. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK (bývalé Okresní hygienické stanice). Informace je možné získat i na telefonním čísle 595 138 134 (p. Wewiorková, p. Baroňová).

Zveřejněno: 24.2.2004