KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor ve školských stravovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor ve školských stravovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2005

V roce 2005 se pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice MSK ve své dozorové činnosti zaměřili především na objekty stravovacích služeb pro děti a mladistvé – školní jídelny, výdejny i školní bufety, kde každý provozovatel musí zajistit vysokou ochranu spotřebitelů – tedy dětí a mládeže, ve vztahu k bezpečnosti potravin (surovin i pokrmů). Školní stravování má za cíl kromě bezpečnosti podávané stravy zajistit mladé populaci minimálně třetinu denních doporučených dávek všech potřebných živin, stravu plnohodnotnou, vyváženou a dostatečně pestrou, jako i cíl výchovný – naučit se jíst pravidelně, racionálně a na určité kulturní úrovni.

V MSK se vaří pro zhruba 150 tisíc děti a mladistvých v 79 stravovacích zařízeních s kapacitou nad 500 jídel/den, v 649 škol.kuchyních s kapacitou do 500 jídel/den a do 456 výdejen se strava z kuchyní dováží. Pro doplňkové stravování slouží žákům 126 školních bufetů. Pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu v roce 2005 v těchto stravovacích provozech provedli celkem 1 274 kontrol. Výkon státního zdravotního dozoru byl zaměřen na čtyři základní oblasti: stavebně-technické podmínky skladování a výroby pokrmů; dodržování podmínek technologie výroby pokrmů a jejich zdravotní nezávadnost; dodržování zásad osobní a provozní hygieny a čtvrtou oblastí dozoru byla kontrola nutriční hodnoty a složení pokrmů.

Je potěšitelné, že stavebně-technické podmínky školních jídelen a výdejen se za poslední zhruba čtyři roky výrazně zlepšily ve většině těchto zařízeních. Podnětem byla bezesporu prováděcí vyhláška zákona č.258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví (původně vyhl.č. 107/01, po novele č.137/04), která provozovatelům stravovacích služeb stanovila poměrně přísné hygienické požadavky na prostorové a dispoziční uspořádání provozovny, její větrání, osvětlení a hlavně vybavení. Hygienické požadavky měly být splněny nejpozději do konce roku 2007, proto obce a města vynaložily velké úsilí, aby své školní jídelny a výdejny uvedly do souladu s předpisy – někomu se to již podařilo, další objekty ještě rekonstrukce a úpravy čekají. Vstupem ČR do EU od 1.1.2006 nabývají účinnost přímo použitelné předpisy Evropského společenství, zejména nařízení (ES) 852/04, která stanoví minimální požadavky na stavby potravinářských provozů, jejich členění a vybavení. Odklad daný naší legislativou se tedy pro školní jídelny zkrátil o celé dva roky, nicméně tam, kde všechny stavebně technické úpravy zatím provedeny nebyly, musí provozovatelé ještě důsledněji dbát na bezpečnost potravin – předcházet, eliminovat nebo redukovat potravinová rizika, která jsou zvláště pro dětskou populaci riziková.

Z hygienického hlediska lze úroveň stravovacích služeb poskytovaných ve školních jídelnách hodnotit kladně. Za pochybení v dodržování zásad osobní a provozní hygieny personálu bylo uděleno 220 blokových pokut v celkové výši 79 800 Kč což je o 22 tis. Kč méně než v předchozím roce. Epidemickou situaci – 3 menší epidemie, při kterých onemocnělo celkem 69 osob, vzhledem k uvedenému množství stravovacích zařízení s velkou kumulací strávníků lze hodnotit jako příznivou. Několik stížností či vlastních zjištění se týkalo skladby jídelníčků (tradiční kuchyně bez fantazie, nedostatečná pestrost, malé porce nebo námitky k zařazování pokrmů, na které nejsou děti zvyklé). Bolavou patou školního stravování zůstává kumulace strávníků ve vlnách po skončení vyučování, dlouhé řady, málo času na vlastní konzumaci – to však je problém vedení škol, kde chybí pochopení potřeb a možností školní jídelny.

Zveřejněno: 28.2.2006