Nahrávám...

Zkušenosti z plnění projektu podpory zdraví č. 8140 „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé”

Úvod / Občanům / Zkušenosti z plnění projektu podpory zdraví č. 8140 „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé”

Nádory prsu jsou nejčastějším zhoubným onemocněním žen. V roce 2002 bylo v Moravskoslezském kraji 96 nově hlášených onemocnění zhoubným nádorem prsu na 100 000 žen a v České republice to bylo 102,7 nových onemocnění na 100 000 žen. Do věku 25 let se onemocnění vyskytuje ojediněle, 85 % žen se záchytem rakoviny prsu je starších 45 let. Časnost záchytu zvyšují zejména rentgenova vyšetření prsu mamografie a vyšetřování prsu i samotnými ženami – samovyšetření prsu. Úspěšnost léčby počátečních stádií rakoviny prsu je až 90 %.

Nutnost uplatňování onkologické prevence v praxi vedla pracovnice KHS MSK se sídlem v Ostravě k tomu, aby v rámci Národního programu zdraví realizovaly v letech 2003 až 2005 na území Moravskoslezského kraje tříletý projekt podpory zdraví s názvem „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé“. Projekt si kladl za cíl zvýšit informovanost žen o rizikových faktorech nádorových onemocnění prsu a jejich včasném záchytu včetně ovlivnění možných rizik, intervenci cílit především k ženám v domácnosti, které jsou v současnosti nezaměstnané nebo pečují o svou rodinu.

V průběhu plnění tříletého projektu jsme oslovily dopisem 2 300 žen, celkem se intervence zúčastnilo 793 žen, z toho individuální intervencí bylo osloveno 475 žen ve věku 45 až 69 let a 26 přednášek se zúčastnilo 318 žen starších 17 let. Přednášky se konaly na Úřadu práce, na hygienické stanici, na středních a vysokých školách a ve městech zařazených do projektu „Zdravé město“. Dotazník zaměřený na onkologickou prevenci vyplnilo 536 žen. Ženám jsme distribuovaly 9 000 zdravotně výchovných letáků k samovyšetření prsu prostřednictvím havířovských lékáren, dalších 9 000 letáků a 38 000 Zpravodajů KHS MSK jsme ženám distribuovaly ve spolupráci se všemi obcemi s rozšířenou působností v kraji a ve spolupráci s informačními centry a veřejnými institucemi. Na webových stránkách „Zdravých měst“ a KHS MSK byly zveřejněny informace o tomto projektu podpory zdraví včetně vyvěšení materiálu k provádění samovyšetření prsu. Odborná veřejnost byla informována prostřednictvím Ročenek KHS MSK, průběžně jsme s touto problematikou vystupovaly v médiích a na odborných konferencích a seminářích. Problematika nádoru prsu byla začleněna do Akčního plánu pro roky 2005 – 2007 do projektu „Zdravé město a Agenda 21 Kopřivnice“.

Vybrané závažné odpovědi žen z dotazníků k onkologické prevenci

  • 58 % uvedlo, že má nedostatečné znalosti o onemocnění
  • 12 % uvedlo výskyt onemocnění v rodině
  • 62 % získalo nové informace při intervenci
  • 23 % má nadváhu
  • 16 % má obezitu
  • 18 % pravidelně kouří
  • 12 % kouřilo dříve

Na studentky středních a vysokých škol jsme se zaměřily, protože tato věková skupina žen ještě není psychicky atakovaná vznikem nádorového onemocnění. U starších žen, kde již vzhledem k věku je možnost reálného rizika vzniku onemocnění, byla o to větší naše snaha zvýšit jejich informovanost tak, aby začlenily samovyšetření prsu mezi své pravidelné hygienické návyky. Potěšitelné je, že většina účastnic získala na přednášce nové informace o onemocnění zhoubným novotvarem prsu a zvýšila si svou úroveň znalostí o tomto onemocnění a téměř 9 z 10 žen starších 45 let by chtělo ozdravit svůj životní styl.
Ze zkušenosti můžeme říci, že efekt návštěvnosti na přednáškách byl nižší ze strany žen v domácnosti, nezaměstnaných žen a vysokoškolaček. Největší zájem o onkologickou prevenci byl na středních školách, kde cílovou populační skupinu tvořily středoškolské studentky vyšších studijních ročníků. Tato zkušenost nás vedla k názoru, že je vhodné cílit onkologickou prevenci tímto směrem.

V praxi se nám také osvědčilo oslovení širokého okruhu žen všech věkových kategorií prostřednictvím naplňování programu „Zdraví 21 v Moravskoslezském kraji“, kdy byly zdravotně výchovné letáky o samovyšetření prsu distribuovány ženám na území celého kraje prostřednictvím spolupráce se všemi obcemi s rozšířenou působností v kraji a veřejnými institucemi. Efektivní je spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky, kdy se informace o onkologické prevenci dostanou přímo do domácnosti, kde si je mohou nejen ženy, ale i široká veřejnost, přečíst z novin nebo vyslechnout z rozhlasu a televize.

Závěrem můžeme říci, že je důležité zaměřit informace o onkologické prevenci k ženám všemi dostupnými cestami to je prostřednictvím přednášek, individuálních odborných konzultací, tištěných zdravotně výchovných materiálů a hromadných sdělovacích prostředků.

 

Vážené ženy,
nabízíme i Vám možnost anonymně se zapojit do anketního šetření, jehož cílem je zjistit, jaké vědomosti mají ženy o onkologické prevenci. V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte následující ANKETU (budete přesměrováni na stránky projektu Zdraví 21).

Zveřejněno: 12.4.2006