Nahrávám...

Nová potravinářská legislativa EU platná od 1.1.2006

Úvod / Občanům / Nová potravinářská legislativa EU platná od 1.1.2006

Rok 2004 se stal zlomovým obdobím v dějinách České republiky, která se dnem 1. května 2004 společně s dalšími devíti kandidátskými zeměmi stala řádným členem Evropských společenství. V souvislosti s přípravou na naše členství v Evropské unii prošlo české potravinové právo zásadními změnami, které sice v některých případech vyvolaly negativní odezvu ze strany potravinářského průmyslu, nicméně je nutné zdůraznit skutečnost, že v oblasti předpisů pro potraviny byla dosažena harmonizace ještě před samotným vstupem. Přestože jsme dosáhli plného souladu s evropským potravinovým právem, vývoj legislativy na komunitární úrovni pokračuje dále a naší povinností je s tímto vývojem udržovat krok. Samotné evropské potravinové právo prodělalo zlomovou změnou přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Byla právně zakotvena filozofie “z farmy na stůl”, jinými slovy povinnosti stanovené nařízením se rozšířili na všechny účastníky obchodu s potravinami, byla jasně stanovena odpovědnost potravinářského podniku za uvádění na trh pouze zdravotně nezávadných potravin, přičemž účinná, přiměřená a cílená opatření musí být založena na analýze rizika. Kapitola IV se stala právním základem pro vytvoření systému rychlého varování, systému krizového řízení a mimořádných událostí.

V návaznosti na ustanovení nařízení č. 178/2002 a v souvislosti s rozhodnutím Evropské komise o revizi komunitární legislativy směrem k jejímu zjednodušení se začaly připravovat a projednávat další návrhy právních norem. V této souvislosti se největší pozornosti těší tzv. „hygienický balíček“, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Jedná se o zkratku pro čtyři nařízení, jejichž společným jmenovatelem je hygiena potravin a úřední kontrola:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol výrobků živočišného původu určených k lidské spotřebě
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Nařízení č. 852/2004 je horizontální právní předpis, kterým se stanovují obecné hygienické předpisy pro všechny stupně výroby, zpracování a distribuce potravin, včetně postupů k ověřování shody s těmito postupy. Nařízení obsahuje společné zásady týkající se povinností výrobců a příslušných orgánů, strukturní, provozní a hygienické požadavky na závody, postupy schvalování závodů, požadavky na skladování a přepravu a požadavky na označování značkou zdravotní nezávadnosti. Ustanovení nařízení se nevztahuje na prvovýrobu pro soukromé domácí použití, na domácí přípravu potravin, na manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spotřebu, protože záměrem je, aby se daná pravidla vztahovala pouze na podniky, jejichž koncepce předpokládá určitou kontinuitu činností a určitý stupeň organizace.Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech, ale podle současné filozofie se v právních předpisech stanovují pouze minimální hygienické požadavky a jejich konkrétní dodržování je pak ponecháno na samotných provozovatelích potravinářských podniků ovšem s tím že programy bezpečnosti potravin a postupy musí být založené na zásadách systému kritických bodů (HACCP). Výslovně se jako základ pro tyto systémy uvádí zásady obsažené v souboru Codex Alimentarius. Prvkem, který je významným způsobem zdůrazňován v celém nařízení, je princip flexibility. Uznává se, že zejména pro malé podniky může být zavedení úplného systému HACCP nepřiměřenou zátěží, stejně jako požadavky na uchovávání dokumentů. Dále se konstatuje, že u určitých potravinářských podniků nelze identifikovat kritické kontrolní body a že v některých případech může správná hygienická praxe nahradit monitorování kritických kontrolních bodů. Podobně požadavek stanovení „kritických limitů“ neznamená, že je nezbytné stanovit pro každý případ limit vyjádřený číselnou hodnotou. Flexibilita je také na místě, kdy se při výrobě používají tradiční metody a zejména ve vztahu k regionům, které jsou ve složitější situaci z hlediska zeměpisné polohy. Tento princip je rovněž velmi významný ve vztahu k prvovýrobě, protože je zřejmé, že použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) na prvovýrobu není dosud všeobecně proveditelné, a proto se podporuje zpracování doporučení pro správnou praxi, kde budou uvedena specifická hygienická pravidla pro prvovýrobu. Provozovatelé potravinářských podniků si musí rovněž uvědomit, že nařízení klade velký důraz na proškolování všech zaměstnanců. Dalším významným je povinnost registrace závodů příslušného orgánu členského státu a požadavky na schvalování závodů. Výše uvedené nařízení nahrazuje směrnici 93/43/EHS, která pozbývá dne 1.1.2006 platnosti.

Nařízení č. 853/2004 navazuje na nařízení předchozí a stanoví zvláštní požadavky pro potraviny živočišného původu, které představují specifické riziko pro lidské zdraví a u nichž je často hlášeno mikrobiologické a chemické riziko. Nařízení č. 854/2004 ustanovení tohoto předpisu se vztahuje pouze na činnosti a osoby, na něž vztahuje nařízení (ES) č. 853/2004. Nařízení č. 882/2004 je komplexní právní normu zabývající se kontrolou v celém potravinovém řetězci, stanovují se obecná pravidla pro provádění úředních kontrol. Toto nařízení se nevztahuje na ověřování dodržování předpisy o společných organizacích trhů se zemědělskými produkty (např. pro víno, olivový olej, ovoce a zeleninu, mléko a mléčné výrobky, hovězí a telecí, skopové a kozí maso a med), kde již existují ustálené specifické kontrolní systémy.

Dalším Nařízením ES, které vstoupilo v platnost k 1.1.2006, ale vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie později je Nařízení komise ES č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Toto nařízení stanoví kriteria bezpečnosti potravin z mikrobiologického hlediska. Kriteria byla stanovena s ohledem na to, že mikrobiologická nebezpečí v potravinách představují hlavní zdroj onemocnění lidí z potravin. Tato kriteria je možno použít i při validaci a ověřování postupů založených na zásadách HACCP a ke kontrole dalších opatření na kontrolu hygieny potravin.

Zveřejněno: 24.4.2006