Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy za první čtvrtletí roku 2006

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy za první čtvrtletí roku 2006

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského provedli v rámci své kontrolní činnosti v prvním čtvrtletí roku 2006 celkem 941 kontrol stravovacích provozů. Celkem bylo zkontrolováno 897 provozoven stravovacích služeb. V 44 provozovnách byla provedena opakovaná kontrola, k ověření odstranění závažných nedostatků. Nejčastěji byly zjišťovány závady v zavádění systému kontroly kritických bodů (HACCP) – tato závada byla zjištěna v 279 provozovnách. Nejčastěji nebyl systém zaveden vůbec, nebo nebyly úplné záznamy o prováděných měřeních či kontrolách ze strany provozovatele, mnohdy chyběl i záznam o provedení nápravy závadného stavu. K dalším velmi četným závadám patří závady ve stavebně – technickém stavu (poškozené podlahy či obklady stěn, chybějící umyvadla, dřezy, nezajištění WC a šatny personálu, chybějící teplá voda) – závada zjištěna v 247 provozovnách. Rovněž neprovádění řádného úklidu je velmi běžnou závadou, tento prohřešen byl zjištěn v 243 provozovnách. V rámci této závady jde nejčastěji o špinavé vybavení provozovny, uložení věcí nesouvisejících s provozem přímo ve skladech či v kuchyních a podobně. Velmi často jsou rovněž zjišťovány závady ve skladování surovin pro výroby pokrmů, v dodržování spotřebních lhůt jak surovin, tak hotových pokrmů, v dodržování teplot a značení pokrmů či spočívající v křížení činností na provozovně ( společné skladování masa a uzenin, používání stejného nože či krájecí desky pro porcování vařeného a syrového masa apod.) .Každá z těchto závad byla zjištěna v cca 135 provozovnách.

Za zjištěné závady bylo uloženo 434 pokut v celkové výši 494 300 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo v restauracích s přípravou pokrmů – 288 ve výši 346 800 Kč. Ve třech případech bylo ze strany krajské hygienické stanice přistoupeno i k vydání opatření – uzavření provozovny.

V rámci kontrolní činnosti bylo odebráno i 109 vzorků k laboratornímu vyšetření. Všechny vzorky odebrané v provozovnách stravovacích služeb vyhověly po stránce mikrobiologické platné legislativě. Po chemické stránce nevyhověly 2 vzorky u nichž bylo ze strany Krajské hygienické stanice přistoupeno k vydání nařízení – vyřazení z oběhu.

Z výsledků kontrolní činnosti za první čtvrtletí vyplývá, že dosud všichni provozovatelé nesplnili svou povinnost zavést systém kontroly kritických bodů.Provozovatelé zejména menších provozoven o systému kritických bodů většinou slyší poprvé až v rámci prováděné kontroly. Nedostatečná je rovněž povědomost provozovatelů o Nařízeních Evropského parlamentu a rady č. 852/2004, 178/2002, 37/2005 a 2073/2005, která všechna řeší hygienu potravin, stanoví základní povinnosti provozovatelů zařízení společného stravování a začala platit ve všech členských zemích Evropské Unie 1.1.2006.

Zveřejněno: 24.4.2006