KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika rekreačních vod v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Problematika rekreačních vod v Moravskoslezském kraji

Pod toto označení zahrnujeme provozování koupališť ve volné přírodě, umělých koupališť s celoročním a sezónním provozem a saun. Samostatnou problematikou je pak koupání ve volné přírodě na tzv. koupacích místech.

Kromě poslední uvedené kategorie jsou provozovatelé povinni splňovat legislativní požadavky stanovené v § 6 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o požadavky na stavebně-technické vybavení areálů včetně požadavků na zajišťování pravidelné kontroly kvality bazénové vody a vedení provozních záznamů. Povinností provozovatelů bazénů je rovněž neprodlené zasílání laboratorních výsledků jejich kontroly kvality vody do celorepublikové informační databáze. Tato povinnost výrazně zprůhledňuje kontrolu nad kvalitou vody na území celé republiky.

Na území Moravskoslezského kraje je provozováno 116 bazénů s celoročním provozem a 95 sezónních koupališť. Z celkového počtu 100 saun je provozováno 78 s ochlazovacím bazénkem. V letních měsících jsou dále provozována 3 koupaliště ve volné přírodě.

V roce 2005 provedli pracovníci hygienické služby 4x kontrolu v bazénech s celoročním provozem, 2x kontrolu letních koupališť a 2x kontrolu v zařízeních saun. Ve většině případů nebyly zjištěny nedostatky v kvalitě vody. Zjištěné nevyhovující nálezy zpravidla nepředstavovaly zdravotní riziko pro koupající. V pěti případech bylo nutno zahájit řízení o uložení pokuty podle § 92 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Ve třiceti případech byla uložena provozovateli pokuta v blokovém řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2003 bylo pracovníky hygienické služby zahájeno sledování kvality vody na 30 koupacích místech na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Starost za kontrolu jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

Kontrola kvality vody na jednotlivých koupacích místech je prováděna od poloviny května do září v intervalech nejméně 1x za 14 dní. Informace o kvalitě vody jsou uvedeny na internetové stránce KHS (www.khsova.cz) a poskytovány sdělovacím prostředkům. Aktualizace je prováděna 1x týdně (pátek) .

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je KHS povinna vydat zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a všech obcí tvořících její správní obvod. Kromě toho je zákaz předán k zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto bodě je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vedoucí vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech a pod.

Zveřejněno: 5.5.2006