Nahrávám...

Drogy v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Úvod / Občanům / Drogy v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Užívání látek označovaných jako drogy je asi stejně staré jako lidstvo samo. Účinky různých bylin využíval člověk většinou ke svému prospěchu. Významným problémem současné společnosti je však jejich zneužívání. Na 26. červen připadá Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a obchodování s nimi. Je důvod se pozastavovat nad situací zneužívání drog i v Moravskoslezském kraji? Krajská hygienická stanice má díky své roli v drogovém informačním systému řadu informací o stavu na poli drogové epidemiologie.

V roce 2005 byla incidence-počet nových žadatelů o léčbu-32,8 na 100tis.obyvatel. Údaj řadí kraj na 11.místo v rámci ČR. Nejvyšší je v okresech Opava (56), Ostrava (40,9) a Karviná (36,7). Plných 50% těchto žadatelů je ve věku 15-19 let. Jejich nejužívanější drogou je marihuana. Ve věkové skupině 20-24 let, která tvoří dalších 25% žadatelů, je však již nejfrekventovanější drogou nebezpečnější pervitin. Specifickým a velmi kritickým jevem v našem kraji je vysoké procento zneužívání těkavých látek – 7,1% uživatelů (oproti 2% v celé ČR). Nebezpečí vyplývající právě z tohoto typu aplikace (čicháním) je nemožnost odhadnout množství požité látky a rychlé a zničující účinky na centrální mozkovou soustavu.

Zajímavá je souvislost mezi užíváním drog a dosaženým vzděláním. 86,8% nových žadatelů o léčbu má základní nebo střední vzdělání bez maturity. Zřejmá je i souvislost s nezaměstnaností. Plných 40,4% nových žadatelů je nezaměstnaných a jen 10,7% má pravidelné zaměstnání. 42,4% jsou žáci a studenti.

Součástí drogového informačního systému je i údaj o výskytu patologického hráčství – gamblingu. V tomto údaji je Moravskoslezský kraj bohužel špičkou v rámci ČR. Jen za rok 2005 bylo mezi novými žadateli o léčbu 138 gamblerů, což je 25,2% (ČR 4,9%).

Velmi závažná jsou zjištění o zneužívání tzv. legálních drog – alkohol, tabák. Z mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace Zdraví a životní styl školáků (HBSC), která je dlouhodobě v ČR prováděná Psychiatrickým centrem Praha vyplývá, že 38% chlapců a 29% dívek ve věku 15 let bylo opakovaně opilých. Nadměrné dávky alkoholu při jedné příležitosti uvádí dokonce 44,4% dětí v tomto věku.

1x týdně nebo častěji kouří 28,6% chlapců a 30,6% dívek ve věku 15 let. V roce 1994 to bylo 22,4% chlapců a 11,9% dívek.

Z uvedených čísel je patrná nutnost věnovat pozornost nejen zneužívání ilegálních drog, ale zaměřit se i na zneužívání alkoholu a tabáku. Sledování jejich výskytu a vývojové trendy v těchto oblastech jsou nezbytné pro dlouhodobý postup společnosti vůči těmto jevům. Úspěšné mohou být zvláště preventivní strategie zaměřené na školu a rodinu.

Zveřejněno: 28.6.2006