Nahrávám...

Kontrola barviv v cukrovinkách v provozovnách společného stravování na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola barviv v cukrovinkách v provozovnách společného stravování na území Moravskoslezského kraje

S ohledem na přijatý podnět spotřebitele na alergickou reakci u dítěte po konzumaci lízátka u kterého nebyly dodrženy požadavky na značení a na obsah barviv a s ohledem na oblíbenost této sladké pochoutky u dětí provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ve dnech 15.5.-15.6.2006 kontrolu zaměřenou na obsah barviv v cukrovinkách . Kontrola byla provedena ve stravovacích zařízeních na území celého kraje .

Kontrola byla zaměřena zejména na značení těchto výrobků, na nabývací doklady a na laboratorní vyšetření obsahu barviv v těchto výrobcích. Současně s kontrolou cukrovinek byla provedena i celková kontrola splnění ostatních parametrů kladených na provozovny společného stravování.

Celkem bylo provedeno šetření v 36 zařízeních společného stravování, zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 13 vzorků k laboratornímu vyšetření. Převážně se jednalo o lízátka, želatinové bonbony a cukrovinky typu Lipo. Pouze u jednoho druhu lízátek byl překročen limit pro celkový obsah barviv , překročení však bylo o méně než 10 % , tedy ze zdravotního hlediska nevýznamné.

Kontrolou značení cukrovinek bylo zjištěno u 1 výrobku, že při přepisu etikety ze španělštiny do češtiny došlo k chybě a místo povoleného barviva bylo omylem uvedeno barvivo, které předpisy Evropského společenství nepřipouští k použití v potravinářství. Ze strany dovozní firmy byly všechny takto chybně označené cukroviny bezprostředně po našem upozornění přeznačeny správnou etiketou.

Kontrolou provozoven byly v 9 případech zjištěny stavebně technické nedostatky, v 6 provozovnách nebyly dodržovány zásady provozní hygieny ve 3 provozovnách nebyl zaveden žádný kontrolní systém založený na principech HACCP. Méně často byly zjištěny závady v nedodržení spotřebních lhůt, v křížení či v osobní hygieně..

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byly uloženy v 8 případech pokuty ve výši 10 000,- Kč . Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že v provozovnách stravovacích služeb jsou prodávány cukrovinky s vyhovujícím obsahem barviv, přesto by však zejména dovozci měli věnovat náležitou pozornost značení těchto výrobků v českém jazyce.

Zveřejněno: 3.7.2006