Nahrávám...

Výsledky hygienických kontrol ve stravovacích zařízeních s celodenním pobytem dětí a mládeže

Úvod / Občanům / Výsledky hygienických kontrol ve stravovacích zařízeních s celodenním pobytem dětí a mládeže

V průběhu jarních měsíců tohoto roku se pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Ostrava zaměřili na kontroly stravovacích provozů s celodenním provozem. Hygienické kontroly byly zaměřeny na dodržování zásad správné hygienické praxe při přípravě večeří nebo snídaní, zahrnující požadavky na zpracování potravin, přípravu a výdej pokrmů, dodržování technologických postupů, podmínky skladování a uchování potravin, dodržování osobní a provozní hygieny a manipulaci s odpady.

Z celkového počtu 21 kontrolovaných zařízení společného stravování bylo porušení zásad správné hygienické praxe zjištěno ve 43% zařízení. V nich - za 17 hygienických prohřešků, bylo uděleno 6 blokových pokut v celkové výši 2 000 Kč.

Z výsledků šetření vyplynulo, že k porušování zásad správné hygienické praxe dochází častěji ze strany pomocného personálu v časných ranních nebo večerních hodinách, tedy v době kdy na pracovišti nejsou přítomni vedoucí pracovníci - vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka a kdy se zároveň nepředpokládá kontrola ze strany pracovníků orgánu ochrany veřejného zdraví. Frekvence zjištěných hygienických nedostatků u pomocného personálu signalizuje zároveň nižší úroveň znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví a z toho vyplývající nízké povědomí o zdravotních rizicích, která z neznalosti a nedostatečné odpovědnosti personálu pro strávníky plynou.

Přesto se proti stejně zaměřeným kontrolám provedených v roce 2003 situace výrazně zlepšila. Tehdy bylo ze 24 kontrolovaných stravovacích zařízení zjištěno nedodržování hygienických předpisů v 80% z nich. Za porušení zásad správné hygienické praxe při přípravě a výdeji pokrmů bylo v r. 2003 uděleno 16 blokových pokut ve výši 10.200 Kč a jedna pokuta ve výši 10.000 Kč v rámci správního řízení.

Ze srovnání výsledků obou mimořádných kontrol v r. 2003 a 2006 lze tedy vyvodit, že tato šetření ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé s celodenním provozem jsou zcela opodstatněná, a co je zvlášť důležité, jednoznačně účinná.

Zveřejněno: 10.7.2006