Nahrávám...

Kontroly prodejců zmrzlin a v prodejnách rychlého občerstvení - odpověď pro MF Dnes

Úvod / Občanům / Kontroly prodejců zmrzlin a v prodejnách rychlého občerstvení - odpověď pro MF Dnes

Kolik stánků s rychlým občerstvením a kolik prodejců zmrzliny hygienici v srpnu zkontrolovali? V kolika případech narazili na závadu a v jaké celkové hodnotě vybrali pokuty? Co bylo nejčastější chybou prodejců? Budete se na tuto problematiku specializovat i v září (pokud ne, tak na co se na podzim zaměříte a proč)? Jak to bylo v létě s průjmovými onemocněními, stoupl jejich počet (o jaké procento)? Jak dopadly v srpnu kontroly venkovních bazénů, narazili pracovníci stanice na něco závažnějšího?

  • v měsíci srpen 2006 bylo provedeno ze strany KHS MSK se sídlem v Ostravě 15 kontrol provozoven vyrábějících a prodávajících zmrzlinu. Nejčastěji byly v těchto provozovnách zjišťovány závady v provozní hygieně, v dodržování data použitelnosti či minimální trvanlivosti, jak u používaných surovin, tak u samotných zmrzlin a v zavedení systému založeném na principu HACCP a v nedodržování zákazu kouření personálu v potravinářských provozovnách. Pro kontrolu dodržování mikrobiologických požadavků kladených na tento typ výrobků byly odebrány 2 vzorky zmrzlin, které oba těmto požadavkům vyhověly. Za zjištěné závady byly ve 4 případech uloženy peněžité sankce ve výši 4 400,-Kč.
  • v měsíci červenci bylo celkově provedeno 21 kontrol stravovacích provozů typu mobilních stánků podávajících rychlé občerstvení.Nejčastější závadou v tomto typu zařízení bylo nezajištění vhodných skladovacích podmínek pro potraviny. Tato závady byla zjištěna na dvou provozovnách, jinak pouze jednou byly zjištěny závady v osobní či provozní hygieně, jednou rovněž chyběly doklady o původu zboží.Za zjištěné závady byly v 5 případech uloženy peněžité sankce ve výši 4 100 ,- Kč.
  • celkem bylo na území MSK kraje provedeno v měsíci srpnu 2006 363 kontrol v 357 provozovnách, kde byly nejčastěji zjišťovány závady v zavedení kontrolních postupů založených na principu HACCP, závady ve stavebně technickém stavu provozoven a v provozní hygieně. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 165 peněžitých sankcí v celkové výši 230 100,- Kč. Jedno správní řízení o uložení sankce nebylo dosud skončeno.
  • kontroly stravovacích zařízení včetně kontrol prodejců rychlého občerstvení a zmrzlin budou pokračovat i nadále podle plánu kontrolní činnosti pro rok 2006.V současné době probíhají další cílené kontroly.

Výskyt akutních průjmových onemocnění (APO) v červenci a srpnu letošního roku

Epidemiologickou situaci ve výskytu APO v uvedeném období můžeme hodnotit, ve srovnání s loňským rokem, jako relativně příznivou. Nebyl zaznamenán závažný explozivní hromadný výskyt v zařízeních letní rekreace, ani v některých lokalitách v kraji. Počet nejčastějších průjmových onemocnění vyvolaných Kampylobaktery, jichž bylo v tomto období hlášeno 1 033 případů, představoval pokles o 35,8% oproti loňskému roku. Obdobná situace nastala také u salmonelóz, kde 547 nemocných znamená snížení výskytu o 33,8%.

Poměrně příznivý byl také počet hlášených onemocnění bacilární úplavicí,z nichž je značná část onemocnění osob, které se nakazily za pobytu na zahraniční rekreaci, zejména v Egyptě. Letos bylo hlášeno 16 onemocnění, v loňském roce to bylo v červenci a srpnu 22 onemocnění.

S ohledem na charakter počasí v letošní letní koupací sezóně prováděli pracovníci jednotlivých územních pracovišť KHS MSK intenzívní kontroly jednotlivých provozovatelů letních umělých koupališť především v měsících červen a červenec. V měsíci srpnu došlo k výraznému ochlazení, které ovlivnilo i provoz těchto zařízení. V případě deštivého počasí byla většina zařízení mimo provoz, proto i prováděné kontroly byly velmi omezeny. Celkem bylo na území MSK provedeno 15 kontrol v rámci kterých nebyly uloženy žádné blokové pokuty. Kromě šetření na místě jsou průběžně pracovníky hygienické služby prováděny kontroly kvality vod v informačním systému (Registru kvality pitné a rekreační vody), do kterého jsou zasílány prostřednictvím provozovatelů zařízení. Z těchto dostupných výsledků lze konstatovat, že v průběhu měsíce srpna nebyly zaznamenány v kvalitě vody v provozovaných zařízeních žádné závažnější nedostatky.

Zveřejněno: 6.9.2006