Nahrávám...

Co obsahuje a v čem je odlišná Vyhláška č.252/2004 Sb.

Úvod / Občanům / Co obsahuje a v čem je odlišná Vyhláška č.252/2004 Sb.

Co obsahuje a v čem je odlišná Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody - (od1.5.2004 nahradila dosud platnou vyhlášku č.376/2000 Sb.)

Ministerstvo zdravotnictví vydává vyhlášku, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem k vládnímu návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který v §108 odst. 1 zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7.

V návrhu vyhlášky jsou stanoveny hygienické požadavky na jakost pitné vody, včetně pitné vody balené a hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Dále je stanoven rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.

V novele zákona 258/2000 Sb. a v předkládané vyhlášce jsou transponovány požadavky evropské směrnice "98/83/EC on the quality of water intended for human consumption" (dále směrnice), dotýkající se ochrany veřejného zdraví. Oproti vyhlášce č. 376/2000 Sb. jsou doplněny a opraveny některé nedostatečně respektive nepřesně transponované části. Především byla upravena nedostatečná četnost rozborů (nyní plně harmonizována se směrnicí).

Směrnice obsahuje pouze dva rozsahy rozborů kontrolní (check) a ověřovací (audit). V návrhu nové vyhlášky tomu odpovídá rozbor krácený a úplný. Vyhláška č. 376/2000 Sb. zahrnuje tři rozsahy (krácený, základní a úplný).

Upraven je rovněž způsob výběru odběrových míst. Kromě stálých odběrových míst, budou provozovatelé rovněž sledovat kvalitu vody na místech náhodně vybraných.

Překládaná vyhláška upřesňuje náležitosti protokolu o zkoušce a náležitosti návrhů a oznámení.

Ukazatele a jejich limity stanovené v příloze č. 1 obsahují všechny ukazatele směrnice a navíc jsou doplněny o několik dalších ukazatelů. Oproti vyhlášce č. 376/2000 Sb. jsou obsaženy některé drobné změny (vyřazení některých ukazatelů, které byly zařazeny navíc oproti směrnici, ale výsledky monitoringu neprokázaly, že by představovaly plošný problém v ČR; opětovné zařazení ukazatele abioseston, úpravy některých limitních hodnot a úpravy a doplnění vysvětlujících poznámek k jednotlivým ukazatelům).

Nově jsou ve vyhlášce uvedeny požadavky na teplou vodu.

Zveřejněno: 25.5.2004