KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Sezóna letní dětské rekreace se blíží

Úvod / Občanům / Sezóna letní dětské rekreace se blíží

Výsledky za rok 2006

V roce 2006 se v Moravskoslezském kraji uskutečnilo celkem 120 dětských letních táborů – tedy táborů s trváním delším než 5 dnů a pro víc než 30 dětí/turnus, kterých se zúčastnilo 15 526 dětí. Dalších 1 485 dětí trávilo část prázdnin na jiných podobných akcích (kratší doba trvání resp. méně než 30 dětí/turnus). Nejvíce rekreačních akcí se konalo v okresech Frýdek-Místek, Opava a Bruntál. Víc než dvě třetiny dětí se rekreovaly v okresech Opava a Frýdek-Místek.

V celkem 319 turnusech bylo pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v letním období roku 2006 provedeno 167 kontrol. Předmětem šetření bylo ověření dodržování podmínek stravování dětí, ubytování, osobní hygieny, zdravotní péče, režimu dne a způsob zásobování pitnou vodou. Výsledky kontrol ukázaly, že provozovatelé zotavovacích akcí jsou osoby vesměs zkušené a zodpovědné. Jen v ojedinělých případech byly zjištěny drobné závady v zajištění osobní hygieny dětí a jejich ubytování (např.poškozené stanové plachty, děti mladší 10ti let na patrových lůžkách, chybějící tekoucí voda u WC). Blokové pokuty byly uloženy 16 pracovníkům, a to za nedostatky zjištěné ve stravovacích zařízeních táborů. Opět se našly zbytky stravy z předchozích dnů, zamražené potraviny neznámého původu, nevhodně skladované potraviny včetně vajec, skladování neoznačených potravin, potraviny s prošlou dobou spotřeby, neoznačené a poškozené pracovní plochy včetně nožů, nevhodné umývání nádobí. Pouze ve dvou táborech došlo k výskytu infekčních onemocnění, při kterých onemocnělo celkem 22 dětí a 10 dospělých. Šlo o lehčí zažívací potíže zřejmě virového původu.

Požadavky pro rok 2007

Předpokládáme, že i v letošním roce řada rodičů své děti svěří do péče provozovatelů dětských táborů či jiných podobných akcí. Aby jejich pobyt byl bezpečný a děti v táborech posílily své zdraví, získaly nové dovednosti a odnesly si jenom příjemné zážitky, připomínáme osobám pořádajícím zotavovací akce jejich povinnosti, které vyplývají ze

 1. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 2. vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č.148/2004 Sb.

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti (zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí) a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené příslušným legislativním ustanovením.

Pořádající osoba je povinna 1 měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ( územní pracoviště KHS v místě konání akce):

 • termín a místo konání zotavovací akce
 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce

V případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., musí být součástí oznamovací povinnosti i protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Protokol nesmí být starší 3 měsíců.

Na zotavovací akci lze přijmout pouze dítě, které:

 1. je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Posudek má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 2. nejeví známky akutního onemocnění
 3. ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření

Skutečnosti uvedené v odstavci b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení (tzv. bezinfekčnost) zákonný zástupce dítěte. Potvrzení nesmí být starší než 1 den. Fyzické osoby vykonávající na zotavovací akci dozor nebo zdravotní péči (povinnosti zdravotníka), musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který tuto osobu registruje. Posudek má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.

Tato povinnost se nevztahuje na profesionální pedagogické a zdravotnické pracovníky.

Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných §19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle §19 odst. 3.

Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb jsou dány nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o stravovacích službách.

Ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí a na stanových táborech musí být zajištěny hygienické požadavky upravené v § 3 odst. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Související legislativa

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Zveřejněno: 25.5.2007