KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili v průběhu tohoto týdne pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

Úkolem krajské hygienické stanice je sledovat kvalitu vody a na základě výsledků činit opatření. Vzhledem k tomu, že koupací oblasti nemají statut koupališť, pro která jsou stanovena přesná pravidla ohledně vybavení pro návštěvníky a provozní režim, je situace v místech koupacích oblastí složitější. Při předpokládaném nárůstu kumulace návštěvníků bez potřebného zázemí, údržby a úklidu okolí vodních ploch může docházet ke vzniku situací, které nebudou v souladu s původním záměrem stanovit a zveřejnit v rámci již zavedené praxe členských států EU bezpečná místa ke koupání v přírodním prostředí.

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě se proto v minulých letech rozhodla svolat pracovní schůzku starostů obcí, na jejichž území byla stanovena koupací oblast, vedoucích odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností, které jsou zároveň příslušným vodoprávním úřadem, správců nebo majitelů vodních ploch a Krajského úřadu MSK. Předmětem jednání bylo předání informace o způsobu provánění sledování kvality vody, podávání informací orgánům státní správy, samosprávy a veřejnosti, ale především navázání spolupráce a možností uplatnění úlohy obcí při vytváření a udržování potřebné vybavenosti pro návštěvníky koupacích oblastí. Výsledky těchto opakovaných společných setkání se již pozitivně projevily na některých koupacích místech. Stále se však v praxi setkáváme s lokalitami, které by si s ohledem na vysokou návštěvnost v průběhu koupací sezóny zasloužily větší pozornost.

V letní sezóně 2006 bylo na území MS kraje kontrolováno 26 koupacích oblastí. Sledování jakosti vody na všech 26 koupacích oblastech bylo zahájeno před zahájením koupací sezóny a v průběhu koupací sezóny pokračovalo v četnosti 1x za čtrnáct dní. Celkem bylo v koupací sezóně 2006 provedeno 208 kontrol, spojených s odběrem vzorků k vyšetření jakosti.

Na začátku koupací sezóny došlo k vypuštění vodní nádrže v Budišově nad Budišovkou v okrese Opava, což trvalo až do přívalových dešťů v druhé polovině srpna, kdy byla nádrž v krátké době znovu naplněna. Kontrolou a odběrem vzorků z této nádrže ihned po naplnění nádrže byla zjištěna přítomnost sinic v množství cca 20 000 buněk/ml, což potvrzuje názor, že sinice jsou schopny přetrvávat v povrchových vrstvách jílových sedimentů i bez přítomnosti vody.

Během celé sezóny nebyly na většině koupacích oblastí zjištěny v kvalitě vody závažnější nedostatky až na 3 koupací oblasti na vodní nádrži Slezská Harta, kde byla pro zvýšený výskyt sinic počátkem měsíce srpna voda vyhodnocena jako nevhodná ke koupání.

Vedle koupacích oblastí, dozorovaných na náklady státu, jsou dále provozována tzv. koupaliště ve volné přírodě. Jedná se o koupaliště umístěná zpravidla na přírodních vodních plochách, jako např. sportovně rekreační areál v Hlučíně. Kvalita vody v těchto nádržích je sledována na náklady jednotlivých provozovatelů ve stejném rozsahu a četnosti jako u koupacích míst. Během loňské letní sezóny bylo Krajskou hygienickou stanicí MSK provedeno celkem 5 kontrol, včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. V rámci kontrol nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Ve sportovně rekreačním areálu v Hlučíně – volné jezero - došlo ve druhé polovině sezóny k výraznějšímu nárůstu počtu sinic. I když nebyl vydán zákaz koupání, byla veřejnost průběžně informována o jakosti vody a možných zdravotních rizicích.

Na základě výsledků analýz prvních letošních odebraných vzorků vody z jednotlivých nádrží lze konstatovat, že kvalita vody na většině sledovaných koupacích míst je vyhovující s výjimkou nádrže Údolí mladých na Novojičínsku. V této nádrži bylo zjištěno zvýšené množství drobných buněk sinic, které v současné době nepředstavují významné zdravotní riziko.

Průběžné aktuální informace o kvalitě vody na jednotlivých koupacích místech jsou k dispozici na těchto internetových stránkách.

Zveřejněno: 4.6.2007