Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v roce 2006

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v roce 2006

V roce 2006 byla prováděna v rámci státního zdravotního dozoru kontrola předmětů běžného užívání, což jsou kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. V Moravskoslezském kraji bylo provedeno 514 kontrol prodejen těchto výrobků a 139 kontrol výrobců a dovozců předmětů běžného užívání. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 77 blokových pokut a 28 sankcí ve správním řízení v celkové výši 251700 Kč. Byla prováděna kontrola značení předmětů běžného užívání, v maloobchodních prodejnách byly zjištěny největší nedostatky ve značení kosmetických prostředků a výrobků pro děti do 3 let věku, které nebyly označeny adresou výrobce nebo dovozce. Odběrem vzorků a následným laboratorním vyšetřením bylo ověřeno u 78 vzorků, zda výrobky vyhovují požadavkům platné legislativy a jsou tedy bezpečné pro zdraví lidí. Požadavkům platné legislativy vyhovělo ve sledovaných ukazatelích 36 vzorků, nevyhovělo celkem 43 vzorků. Výsledky laboratorního vyšetření prokázaly největší nedostatky u výrobků určených pro styk s potravinami. U skleniček čínské výroby, opatřených dekorací na motivy zvířat, byl laboratorním chemickým rozborem zjištěn nadlimitní obsah olova a kadmia. Hygienický limit pro kadmium a olovo stanovený vyhláškou č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů byl až 100 násobně překročen. Olovo a kadmium se uvolňovalo z dekoru nápojových sklenic, který zasahoval až do prostoru ústního okraje. Při používání skleniček může docházet ke konzumaci těchto rizikových kovů a kumulaci olova a kadmia v lidském organismu, což může nepříznivě působit zejména na metabolické procesy v organismu, dalším možným rizikem je poškození jater, ledvin, neurotické poruchy, zvýšení krevního tlaku, karcinogenní změny v organismu. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly tyto výrobky vyřazeny z distribuce a prodeje a dovozce zajistil stažení výrobků z trhu České republiky. Překročení hygienických limitů bylo prokázáno také u dětských jídelních melaminových souprav původem z Číny, u nichž docházelo k uvolňování formaldehydu z hmoty hrníčků, vidliček nebo lžiček a prokazatelně nebyl dodržen specifický migrační limit pro formaldehyd, dle požadavku vyhlášky č. 38/2001 Sb. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že formaldehyd se může uvolňovat do pokrmu a při orálním příjmu působí toxicky na játra a trávicí systém. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly tyto výrobky vyřazeny z distribuce a prodeje a dovozce zajistil stažení výrobků z trhu České republiky i ostatních států Evropského Společenství. Vzhledem k tomu, že nebezpečné výrobky byly distribuovány i do dalších států ES byly dětské melaminové soupravy nahlášeny do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Na základě výše uvedených zjištění bylo vyřazeno z trhu celkem 42 255 kusů nebezpečných výrobků určených pro styk s potravinami.

Kromě kontrol prováděných v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru provedli pracovníci krajské hygienické stanice na území Moravskoslezského kraje 1212 cílených šetření ve věci výskytu nebezpečných výrobků notifikovaných v systému RAPEX, který je určen k rychlé výměně informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků mezi členskými státy a Evropskou komisí. Jednalo se o 48 nebezpečných kosmetických prostředků, které byly zjištěny na území Evropského společenství a obsahovaly zakázané látky, nejčastěji dibutylftalát a hydrochinon nebo se jednalo o výrobky kontaminované patogenními mikroorganismy, které mohou vyvolat onemocnění při kontaktu s kůží nebo sliznicí. Při kontrolách provedených našimi pracovníky nebyl zjištěn na území Moravskoslezského kraje výskyt těchto nebezpečných výrobků, notifikovaných jinými členskými státy Evropské unie.

Zveřejněno: 18.6.2007