KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Tepelná zátěž na pracovištích v horkých dnech

Úvod / Občanům / Tepelná zátěž na pracovištích v horkých dnech

Při práci v horku dochází v důsledku termoregulačních pochodů v organismu ke ztrátám tekutin a solí zejména pocením. Tyto ztráty jsou závislé na výši fyzické námahy, na použitém oděvu a na klimatických podmínkách, které jsou charakterizovány teplotou, rychlostí proudění vzduchu a relativní vlhkostí.

Zvýšená koncentrace solí v těle se projevuje pocitem žízně. Pití má tedy vyrovnat tělní osmotický tlak. Poskytovaná náhrada tekutin k vyrovnání osmotické koncentrace musí odpovídat nejméně 70 % ztrát v průběhu směny. Doporučené minimální množství ochranného nápoje v současných klimatických podmínkách je 1,5 litru za směnu, při extrémních teplotách až 2,5 litru za směnu. Nedostatečná náhrada tekutin v průběhu pracovního výkonu může způsobit zdravotní problémy, které ve svém důsledku vedou k celkovému poklesu duševní i fyzické výkonnosti člověka. Doplňování tekutin musí samozřejmě pokračovat i po skončení pracovní směny. Dospělý člověk by měl za den (24 hodin) vypít alespoň doporučené množství 3 litry tekutin, dle individuálních potřeb samozřejmě i více. Kritická hranice, při níž hrozí selhání oběhového systému organismu, nastává při ztrátě odpovídající 12 % hmotnosti těla.

Jelikož naše strava je bohatá na obsah minerálních látek (solí), není vesměs zapotřebí významně zvyšovat v horkém období jejich přísun do organismu. Většinou postačí pitná nebo stolní voda, objem minerálek by neměl být vyšší než 0,5 litru.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit proti nepříznivým účinkům tepelné zátěže technická opatření, jejichž cílem je nadměrnou tepelnou zátěž eliminovat (větrání, snížení intenzity sálání zdroje tepla, stínění proti slunečnímu záření, instalace chladících panelů apod.). Teplota na pracovišti s trvalým výkonem práce by neměla překročit 28 °C. Pokud technická opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zaměstnanců, jsou zaměstnavatelé povinni činit opatření další. Jedná se o organizační opatření, kdy je stanoven vhodný režim práce a odpočinku, nebo opatření náhradní. Mezi náhradní opatření patří zajištění ochrany zdraví zaměstnanců na individuální úrovni čili poskytování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a poskytování ochranných nápojů.

Administrativní pracovníci v kancelářích a pracovníci vykonávající fyzicky nenáročnou práci nemají, dle platných předpisů, na poskytnutí ochranných nápojů nárok. U této skupiny zaměstnanců lze problematiku poskytování ochranných nápojů řešit prostřednictvím kolektivní smlouvy.

Ve smyslu §28 platného znění nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, musí být objekty určené pro pracovní činnost zásobeny pitnou vodou v množství dostačujícím pro krytí potřeby pitného režimu zaměstnanců a pro zajištění první pomoci. Všichni zaměstnanci tak mají nárok na poskytování pitné vody.

Smyslem platné právní úpravy k poskytování ochranných nápojů obsažené v ustanovení §104 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, §7 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a v §5 citovaného nařízení vlády je, aby zvolené ochranné nápoje účinně chránily zaměstnance před nepříznivými účinky tepelné zátěže. Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.

Z příslušných ustanovení výše citovaného nařízení vlády vyplývá, že ochranné nápoje se poskytují při trvalé práci za následujících podmínek:

  • na venkovních pracovištích, jestliže průměrná venkovní teplota ve stínu v době od 10,00 do 17,00 hodin překročí stanovený limit únosné teploty (26 až 27 °C)
  • na uzavřených pracovištích, kde jsou překračovány limity únosných teplot při náročnější činnosti - energetický výdej pracovníků je vyšší než 106 W.m-2. Příkladem profesí, které odpovídají tomuto energetickému výdeji jsou mechanici, dělnice v potravinářské výrobě, řidiči nákladních vozidel, autobusů, drážních vozidel, prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci, svářeči, skladníci, malíři, pekaři, dělníci v zemědělství apod. Únosná teplota v těchto případech činí 26 °C.
  • jestliže se měřením, příp. výpočtem prokáže, že ztráta tekutin potem a dýcháním zaměstnance za směnu je vyšší než 1,25 litru.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby ochranné nápoje byly snadno a bezpečně dostupné, musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu (cca 16 °C). Nevhodné jsou sladké nápoje typu CocaCola, káva a nápoje obsahující alkohol. Naopak za vhodné nápoje se považují stolní voda „bez bublinek“, ovocné a bylinkové čaje, ředěné džusy a ovocné šťávy.

Další potřebné informace lze získat na portálu ministerstva zdravotnictví (informace pro širokou veřejnost). Jednotlivé texty jsou koncipovány tak, aby byly srozumitelné právě nejširší veřejnosti.

Zveřejněno

Zveřejněno: 18.6.2007