KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Školy v přírodě

Úvod / Občanům / Školy v přírodě

V 1. pololetí letošního roku bylo na území bývalého okresu Bruntál uspořádáno 15 škol v přírodě, kterých se celkem účastnilo 801 dětí. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla 9 místních šetření a u 5 škol v přírodě zjistila závady, u 4 kontrol závady zjištěny nebyly a provozovatel školy v přírodě (tj. mateřská škola, základní škola) tak splnil veškeré požadavky stanovené § 9, §10, §11 z. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi tyto povinnosti v první řadě patří ohlášení akce místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví /OOVZ/, a to měsíc před konáním školy v přírodě. V tomto ohlášení škola uvede místo a termín konání školy v přírodě, počet dětí, způsob zabezpečení akce pitnou vodou a způsob zajištění stravování. Další povinností školy vysílající děti na školu v přírodě je zajistit zdravotnickou dokumentaci účastníků školy v přírodě. U dětí se jedná o posudek praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě, který má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, a dále o písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte, že v uplynulých 14 dnech dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a nejeví známky akutního onemocnění. Toto potvrzení nesmí být starší jednoho dne. U fyzických osob, které vykonávají během pobytu dozor nad dětmi a nejsou pedagogickými pracovníky, popř. zdravotnickými pracovníky ( u zdravotníka), se požaduje posudek praktického lékaře, který osobu registruje, o zdravotní způsobilosti. Tento posudek platí jeden rok ode dne vystavení.

Další povinností školy je zajistit zdravotníka ( zdravotnický personál popř. osobu, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě), vybavit lékárničku, zajistit péči praktického lékaře v místě konání akce, vést zdravotnický deník a seznam účastníků akce.

Mezi nejčastější závady, které byly pracovnicemi KHS MSK, ÚP Bruntál, zjištěny, bylo nenahlášení školy v přírodě místně příslušnému OOVZ, chybějící zdravotnická dokumentace dětí, popř. fyzických osob, nedodržení expiračních lhůt léků v lékárničce a nezajištění péče praktického lékaře dostupného v místě konání školy v přírodě.

V kontrolovaných případech bylo u dvou škol v přírodě přistoupeno k uložení blokové pokuty v celkovém objemu 4000 Kč.

Zveřejněno: 9.7.2007