KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor v Moravskoslezském kraji v oblasti pracovního prostředí v roce 2006

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor v Moravskoslezském kraji v oblasti pracovního prostředí v roce 2006

Státní zdravotní dozor v oblasti pracovního prostředí byl zaměřen na kontroly rizikových prací, na práce mladistvých, svářečské práce a na kontroly kategorizace prací. Ze závěrů provedených kontrol vyplynulo 54 rozhodnutí, kterými byla uložena povinnost měření rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, chemické látky, prašnost, vibrace, zátěž teplem a fyzická zátěž).

Pracovníky odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje byly v roce 2006 provedeny 4.104 kontroly, z toho 2.292 kontroly na kategorizaci prací, 518 kontrol prací mladistvých, 409 kontrol svářečských prací. Další kontroly byly provedeny ve vztahu k regionální problematice (doly, hutě). Rovněž bylo uskutečněno 397 šetření podmínek výkonu práce k posouzení možného vzniku nemoci z povolání. Téměř v 65 % případů se jednalo o onemocnění horních končetin z vibrací nebo z důvodu lokální svalové zátěže.

Během kontrol byly zjišťovány zejména nedostatky v používání osobních ochranných pracovních prostředků a v nedostatečném vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin na zdraví zaměstnanců. Běžným typem závad je nedodržování požadavků na stavebně-technické zabezpečení pracovišť (čistota oken, světlíků, povrchu stěn a stropů) a zajišťování úklidu na pracovištích.

Z důvodu zjištěných závad, které by mohly ve svém důsledku vést až k poškození zdraví zaměstnanců, byly v 10 případech uloženy finanční sankce v celkové výši 155.000,- Kč.

V oblasti preventivní činnosti bylo vydáno 1.786 stanovisek k projektové dokumentaci staveb, 1.249 stanovisek ke kolaudacím a k prozatímnímu užívání staveb a 966 stanovisek ke změně v užívání objektů. Bylo projednáno 646 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Dále byla vydána 202 stanoviska k provozním řádům v problematice odpadů.

Významnou součástí činnosti je zajišťování zkoušek odborné způsobilosti. V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické bylo přezkoušeno 6 osob. Celkem 374 uchazeči získali v loňském roce osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky k ochraně rostlin. Rovněž bylo přezkoušeno 29 osob pro ověření znalostí z oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Zveřejněno: 19.7.2007