KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pohled hygieny na výskyt holubů ve městech

Úvod / Občanům / Pohled hygieny na výskyt holubů ve městech

Přítomnost holubů ve městech na jedné straně zdánlivě přispívá k oživení prostředí města, na druhé straně však představuje škody na objektech a přináší sebou i mnohá zdravotní rizika. Nutno podotknout, že za rizikové považujeme zdivočelé holuby, kteří hnízdí na střechách, římsách, ale i půdách a zdrojem jejich potravy bývají i skládky, zbytky lidské potravy, mořené obilí a různé odpadky. Od této skupiny je třeba odlišit holuby, pro jejichž chov jsou vytvořeny vhodné podmínky, podléhající veterinární kontrole.

Holubi jsou zdrojem různých alergenů a díky svému způsobu života se mohou podílet i na přenosu některých zoonóz buď přímo nebo prostřednictvím jiných živočichů, např.koček, jejichž kořistí se stávají nemocní a mrtví holubi. K nejčastějším onemocněním u divokých holubů se řadí ornitózy, klíšťová encefalitida, salmonelózy, ptačí tuberkulóza, výskyt různých prvoků a zejména roztočů, kteří se z peří a trusu šíří po objektu a blízkém okolí. Jejich množství je přitom úměrné počtu hnízdících a uhynulých holubů a vrstvám trusu. Zejména přítomnost nejznámějšího roztoče - klíšťáka holubího bývá považována za rizikovou, neboť tento roztoč přežívá dlouhodobě i bez zdroje potravy, ukrývá se v místech, která jsou špatně přístupná běžným dezinsekčním zásahům a může se dostávat až do obytných místností, kde se jeho hostiteli stávají lidé. U citlivějších osob pak může následkem štípnutí být vyvolána silně svědící kožní reakce, zvýšená teplota, u vnímavých jedinců byly zaznamenány případy vzniku abscesů či možnosti anafylaktického šoku. Alergizující účinky má skupina roztočů, živících se na holubím peří.

Zdravotní rizika, která sebou holubi přináší jsou důvodem pro provádění preventivních opatření ke snížení a regulaci jejich počtu ve městech. K těmto opatřením patří zejména zabránění možnosti jejich hnízdění a usedání (sítě, speciální nátěry), zabezpečení půd, likvidace holubího trusu s následnou dezinsekcí a dezinfekcí prostor. Práce spojené s likvidací trusu, jako odpadu s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi, však může provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí v oboru speciální odborné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Obecná povinnost péče o nemovitost je dána majitelům nemovitosti, avšak ke snížení holubí populace a tím i snížení zdravotních rizik může přispět svým jednáním každý.

Zveřejněno: 15.7.2004