KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Letní dětská rekreace v roce 2007 na území MSK

Úvod / Občanům / Letní dětská rekreace v roce 2007 na území MSK

Tak jako každým rokem i letos proběhla v našem kraji dětská letní rekreace,které se zúčastnilo celkem 12 522 dětí ve 119 zařízeních ("táborech"). Z uvedeného počtu bylo 8274 dětí ubytováno v 74 stálých táborech a 4248 dětí v táborech stanových.Putovní tábory v našem kraji letos nebyly hlášeny.Ve celorepublikovém srovnání je to více jak 6% všech odrekreovaných dětí. Nejvyšší počet táborů bylo hlášeno tradičně na území okresu Frýdek-Místek-47,žádný pak v regionu Ostrava, kde pro rekreaci dětí nejsou vhodné podmínky. Nebyl zjištěn žádný nehlášený tábor ani žádný tábor nebyl zakázán. Za nedostatky zjištěné při stáním zdravotním dozoru probíhajících táborů bylo uděleno celkem 16 blokových pokut v celkové výši 8 200 Kč. Zjištěné závady se týkaly jednak nedostatků ve stravování, ubytování dětí, ve zdravotnické dokumentaci, v zásobování pitnou vodou a nedostatků v podmínkách pro osobní hygienu. Nejvíce závad bylo tradičně na úseku stravování -nedostatky při skladování a manipulaci s potravinami, křížení čistého a nečistého provozu, nedodržení doby spotřeby, porušení skladovací teploty, nedostatky při likvidaci kuchyňského odpadu.

Opakovaně byly zjištěny závady ve zdravotnické dokumentaci dětí i personálu - chybělo potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dětí i u fyzických osob činných při zotavovací akci, dále písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte, nebyl veden zdravotnický deník nebo záznamy v něm byly nedostatečné. Nedostatky v ubytování dětí se týkaly především v nedostatečně prováděném úklidu, dále byly zjišťovány nedostatečné úložné prostory pro odložení osobních věcí dětí, staré a poškozené stanové plachty. Na úseku zásobování pitnou vodou se nejvíce vyskytoval fakt,že nebyl doložen laboratorní rozbor vody, ojediněle byly zjištěny nevyhovující výsledky mikrobiologického rozboru pitné vody. Při kontrole podmínek pro osobní hygienu dětí nebyla vždy zřízena odpovídající umývárna včetně umývání tekoucí vodou.

Co se týče hromadného výskytu onemocnění na táborech, v MSK byl zaznamenán pouze jeden případ a to v okrese Opava, kde onemocnělo celkem 50 dětí a 3 dospělé osoby. Nejčastější příznaky byly nausea, zvracení, zvýšená teplota, bolesti břicha. Potíže trvaly dva dny a bez komplikací končily uzdravením. Pravděpodobně se jednalo o virové onemocnění. Jinak byla epidemiologická situace ve všech okresech klidná.

Výskyt obtížného bodavého hmyzu a výskyt klíšťat byl v letošním roce příznivý, ve srovnání s loňským rokem daleko nižší.

Letošní sezónu letní dětské rekreace je možno hodnotit celkem kladně.Ve srovnání s minulými lety je možno konstatovat klesající tendenci v počtu probíhajících běhů./možno přisoudit uplatňování stávající legislativy, kdy jsou jako tábory hlášeny akce s počtem účastníků od 30 výše/. Zjišťované závady jsou prakticky stejné jako v předcházejících letech a to především v oblasti podmínek stravování.Celkový počet závad má klesající tendenci i když počet provedených kontrol byl větší. Z výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že úroveň provozovaných táborů se zlepšuje v neposlední řadě i díky důsledné kontrolní činnosti pracovníků oboru hygieny dětí a mladistvých v zájmu zajištění ochrany zdraví dětí. Všem rodičům, kteří chtějí své dítě poslat na tábor však doporučujeme, aby si důkladně ověřili informace podávané provozovatelem o dané akci – zejména akce avizované přes internet, aby bylo zabráněno případným pozdějším nedorozuměním či stížnostem z jejich strany. Vždyť přece všem nám jde o to, aby dětská letní rekreace byla vždy kvalitní a splnila svůj účel.

Zveřejněno: 12.10.2007