Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Tak jako v předchozích letech, připravuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě i letos zkoušky znalosti hub. Osvědčení prokazující znalost hub musí mít osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely (dle zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost mít toto osvědčení se vztahuje i na osobu provozující stravovací službu, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování. Osoba provozující stravovací službu může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7. Termín konání zkoušek bude stanoven na základě zaslaných písemných žádostí.

Náležitosti žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: www.khsova.cz.

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2002 Sb., předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, která stanovuje kromě jiného i požadavky pro houby.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, bude placen ve formě kolkové známky. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK (bývalé Okresní hygienické stanice). Informace je možné získat na tel.595138134 nebo na e-mail: eva.wewiorkova@khsova.cz.

Zveřejněno: 29.2.2008