Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku hygieny výživy za rok 2007

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku hygieny výživy za rok 2007

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v rámci své kontrolní činnosti během roku 2007 v potravinářských zařízeních 4 760 kontrol, při nichž požadavkům nevyhovělo 2 454 zařízení tj.51,55 % zkontrolovaných provozoven . V roce 2007 přetrvávaly v zařízeních společného stravování závady zejména:

  • v zavedení postupů založených na principu HACCP. HACCP (zkratka anglického Hazard Analysis and Critical Control Point) je preventivní postup, který, na rozdíl od tradičních přístupů k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů založených na kontrole produktů, spočívá ve vytvoření systému kontroly nad procesem výroby, manipulací, surovinami, prostředím, pracovníky tak, že se vzniku nebezpečí ohrožujících zdraví zákazníka předchází. Provozovatelé byli o novinkách v systému, které ulehčí jejich zavedení zejména na malých provozovnách informováni formou školení a článků v tisku, přesto ve 403 kontrolovaných provozovnách nebyl zaveden ani zjednodušený systém. Jednalo se zejména o provozovny barů pivnic apod. pro které je zjednodušený systém určen především. V části provozoven byl systém sice zaveden , ale nebyla prováděna řádná evidence kritických bodů , nebo byla zjišťována špatná evidence. Celkem byla tato závada zjištěna v 1359 zařízeních.
  • ve stavebně technickém stavu provozoven – opět více než čtvrtina provozoven nesplnila . Závady v tomto ukazateli jsou způsobeny v mnoha případech nedostatečnou údržbou- oprýskané nátěry, malby, poškozené povrchy podlah , stěn, pracovních ploch. Dispoziční uspořádání a technologické vybavení již v cca 95 % provozoven odpovídá stávajícím požadavkům.
  • v provozní hygieně byly závady zjištěny v téměř čtvrtině kontrolovaných provozů, i když by úklid pracoviště měl být tím nejzákladnějším úkonem, který by měl mít zafixovaný v paměti každý pracovník v potravinářství.
  • v pětině kontrolovaných provozoven byly zjištěny závady v manipulaci s potravinami a pokrmy, kdy nejčastěji dochází ke křížení provozu - např. jsou ke krájení pečeného či vařeného masa a syrového masa používány stejné krájecí desky , nebo jsou společně v jedné lednici uložena čerstvá slepičí vejce bez obalu s uzeninami či lahůdkářskými výrobky.
  • přes kampaň v tisku nedošlo k řádnému označení provozoven dle zákona č. 379/2005, kdy v konzumačním prostoru by měl být vyhrazen a označen prostor pro kuřáky – tato závada byla zjištěna zhruba v 1 z 10 kontrolovaných provozoven. Rovněž stejně často nebyly provozovny řádně označeny zákazem prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let.

Četnost zjišťovaných závad se oproti předchozímu roku příliš nezměnila . Za rok 2007 bylo popsáno v protokolech o kontrole celkem 10 717 závad . Nedostatky byly řešeny buď udělením sankce nebo vydáním zákazu činnosti, či příkazem k odstranění závad. Za zjištěné závady bylo uloženo 2 480 pokut v celkové výši 3 095 300 ,- Kč. Ve 184 případech bylo ze strany krajské hygienické stanice přistoupeno i k vydání opatření – uzavření provozovny, zákaz výroby , nařízení sanitace či odběru vzorků.

V roce 2007 byla poprvé ze strany krajské hygienické stanice prováděna i kontrola klamání spotřebitele a jakosti pokrmů a nápojů podávaných v těchto zařízeních. Tato kontrola byla většinou prováděna na základě podnětů spotřebitelů. V rámci celostátní akce zaměřené na jakost sýrů používaných k přípravě pokrmů ve společném stravování byly zjištěny závady ve 3 provozovnách, kde byl na jídelním lístku nabízen pokrm se sýrem, který však byl připraven z alternativního výrobku, který jako sýr označen být nemůže.

Z výsledků kontrolní činnosti za rok 2007 vyplývá, že dosud všichni provozovatelé nesplnili svou povinnost zavést kontrolní postupy založené na principu HACCP , nebo je nemají zavedené řádně. V poslední době je ze strany provozovatelů rovněž věnována malá péče opravám prostor provozovny.

Zveřejněno: 7.4.2008