Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Dne 2.4.2008 proběhly na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zkoušky znalostí hub . Ke zkouškám se dostavilo 8 osob, z nichž některé prokázaly opravdu hluboké znalosti jak jedlých, tak nejedlých hub . Komisi nejvíce překvapila svými znalostmi a postřehy téměř devadesátiletá houbařka, která velmi vtipně komentovala každou jedlou i nejedlou houbu na kterou byla dotázána. Své znalosti prokládala množstvím historek ze sběru hub, které sbírá již více než 70 let. Bohužel mezi adepty byli i 3, kteří neměli požadované znalosti zejména z jedovatosti hub a projevili proto zájem zkoušku ještě opakovat.

Osvědčení prokazující znalost hub musí mít osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely nebo která provozuje stravovací službu a používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování.

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7. Termín konání opravných zkoušek bude stanoven na základě zaslaných písemných žádostí, termín zkoušek je připravován na začátek června letošního roku.Na tento termín se mohou přihlásit i ostatní zájemci o vykonání této zkoušky .

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2002 Sb., předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, která stanovuje kromě jiného i požadavky pro houby.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, bude placen ve formě kolkové známky. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK (bývalé Okresní hygienické stanice). Informace je možné získat na tel.595138134 nebo na e-mail:eva.wewiorkova@khsova.cz.

Zveřejněno: 8.4.2008