KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Průběh letních zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Průběh letních zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

V letním období roku 2004 se konalo na území MSK celkem 171 táborů s různou dobou trvání (v rozsahu 4-14 dnů) a to v 5 okresech kraje. Tábory absolvovalo 16 893 dětí tj. o 3 366 dětí méně než v roce 2003. Z uvedeného počtu až 70% dětí trávilo část prázdnin v rekreačních oblastech okresů Frýdek-Místek a Opava, 15% dětí na území okresu Bruntál, 14% v okrese Nový Jičín. Ve srovnání s rokem 2003 se uskutečnilo o 84 táborů méně. Nejvíc táborů bylo hlášeno z okr. Frýdek-Místek (59), o něco méně v okr. Bruntál (47), okr. Opava (42), okr. Nový Jičín (20) a 3 tábory byly na území okr. Karviná. K nejvýraznějšímu poklesu počtu táborů proti loňskému roku došlo v okrese Opava. Převahu měly tábory umístěné ve stálých objektech (91) nad tábory stanovými (80).

Z rozboru dat dle počtu dětí a dle typu tábora vyplývá, že nejčastější formou rekreace byly tábory s kapacitou 21-30 dětí stanové (36 táborů) a tábory stálé (33 táborů) – tedy dle nové legislativy „jiné zotavovací akce“, které ani nemají povinnost nahlášení akce a plný rozsah povinností daných vyhl. č. 148/2004 Sb.

Ze všech 171 táborů na území našeho kraje bylo tedy 40 % akcí s kapacitou do 30 dětí, 37% táborů s kapacitou od 31 - 50 dětí, 16% táborů s kapacitou 51-100 dětí a pouze 6% táborů proběhlo ve stálých objektech s kapacitou nad 100 dětí.

Z celkem 371 turnusů bylo pracovníky odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice MSK zkontrolováno 143 běhů (38,5% ze všech turnusů). Dozor byl zaměřen na dodržování podmínek ubytování, stravování, osobní hygieny, zdravotní péče, zásobování pitnou vodou a režimových opatření na táborech.

Výsledky kontrol ukázaly, že provozovatelé zotavovacích akcí jsou vesměs zkušení a zodpovědní. Jen v ojedinělých případech byly zjištěny drobné závady v ubytování (např. nedostatečný úklid, děti mladší 10ti let na patrových lůžkách, ošetřovna sloužící i jako pokoj zdravotníka), v zásobování pitnou vodou (voda sice byla vyšetřena, ale protokol nebyl na místě k dispozici), v osobní hygieně (nezajištěna tekoucí voda u WC).

Nejvíce blokových pokut, ale méně než v r.2003, kontrolující pracovníci udělili v táborových kuchyních a to za nevhodném uložení a skladování potravin – hlavně skladování vajec mimo lednice, zamrazování masa a jiných potravin, prošlé doby spotřeby, strava neodpovídající věku dětí (nedostatek mléka a ml.výrobků, ovoce, zeleniny, hodně uzenin), nevhodný způsob zajištění pitného režimu, nedostatky v provozní a osobní hygieně pracovníků kuchyní, uchovávání zbytků jídel atd.

Díky dobrým povětrnostním podmínkám letošního léta, zodpovědnému přístupu a plnění daných povinností většiny provozovatelů s jejich vedoucími, zdravotníky i obslužného personálu a snad i častému a četnému hygienickému dohledu nedošlo mezi účastníky táborů k žádnému epidemickému výskytu infekčních onemocnění, vážnějším úrazům či jiným problémům. Nebyl důvod k vydání zákazů či zahájení správních řízení.

Průběh letošních táborů, které se konaly v letním období v rekreačních oblastech našeho kraje, lze tedy z hygienického hlediska hodnotit kladně. Snad pěkné zážitky a pozitivní zdravotní dopad pocítily i děti, který se táborů zúčastnily.

Zveřejněno: 18.10.2004