KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zátěž teplem – ochranné nápoje

Úvod / Občanům / Zátěž teplem – ochranné nápoje

Ochranné nápoje se při práci poskytují za následujících podmínek:

  • při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud je předpoklad, že teplota venkovního vzduchu měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny i jednorázově přesáhne maximální hodnotu stanovenou pro danou třídu práce (26 až 28 °C).
  • při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde jsou překračovány maximálně přípustné teploty při náročnější činnosti - energetický výdej pracovníků je vyšší než 106 W.m-2. Příkladem profesí, které odpovídají tomuto energetickému výdeji jsou mechanici, dělnice v potravinářské výrobě, řidiči nákladních vozidel, autobusů, drážních vozidel, prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci, svářeči, skladníci, malíři, pekaři, dělníci v zemědělství apod. Maximálně přípustné teplota v těchto případech činí 26 °C.
  • jestliže se měřením, příp. výpočtem prokáže, že ztráta tekutin potem a dýcháním zaměstnance za osmihodinovou směnu je vyšší než 1,25 litru.
  • při trvalé práci, která je zařazena do kategorie 4 z hlediska rizika zátěže teplem.

Administrativní pracovníci v kancelářích a pracovníci vykonávající fyzicky nenáročnou práci nemají, dle platných předpisů, na poskytnutí ochranných nápojů nárok. V §53 odst.1 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je však stanoveno, že prostor určený pro práci musí být vždy zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a pro zajištění předlékařské pomoci. Všichni zaměstnanci tak mají nárok na poskytování pitné vody.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby ochranné nápoje byly snadno a bezpečně dostupné, musí být zdravotně nezávadné, mohou obsahovat látky zvyšující odolnost organismu, musí mít vhodnou teplotu (cca 16 °C). Nevhodné jsou velmi sladké nápoje, káva a nápoje obsahující alkohol. Naopak za vhodné nápoje se považují stolní voda „bez bublinek“, ovocné a bylinkové čaje, ředěné džusy a ovocné šťávy.

Smyslem platné právní úpravy k poskytování ochranných nápojů (§104 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, §7 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a §8 citovaného nařízení vlády) je, aby zvolené ochranné nápoje účinně chránily zaměstnance před nepříznivými účinky tepelné zátěže.

Zvýšená koncentrace solí v těle se projevuje pocitem žízně. Pití má tedy vyrovnat tělní osmotický tlak. Poskytovaná náhrada tekutin k vyrovnání osmotické koncentrace musí odpovídat nejméně 70 % ztrátě tekutin a minerálních látek potem a dýcháním v osmihodinové pracovní směně. Doporučené minimální množství ochranného nápoje v současných klimatických podmínkách je 1,5 litru za směnu, při extrémních teplotách až 2,5 litru za směnu. Nedostatečná náhrada tekutin v průběhu pracovního výkonu může způsobit zdravotní problémy, které ve svém důsledku vedou k celkovému poklesu duševní i fyzické výkonnosti člověka. Doplňování tekutin musí samozřejmě pokračovat i po skončení pracovní směny. Dospělý člověk by měl za den (24 hodin) vypít alespoň doporučené množství 3 litry tekutin, dle individuálních potřeb samozřejmě i více.

Jelikož naše strava je bohatá na obsah minerálních látek (solí), není vesměs zapotřebí významně zvyšovat v horkém období jejich přísun do organismu. Většinou postačí pitná nebo stolní voda, objem minerálek by neměl být vyšší než 0,5 litru.

Zaměstnavatelé jsou povinni činit proti nepříznivým účinkům tepelné zátěže i další opatření:

  • technická (větrání, snížení intenzity sálání zdroje tepla, stínění proti slunečnímu záření, instalace chladících panelů apod.)
  • organizační (vhodný režim práce a odpočinku)

Zveřejněno: 3.7.2008