KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Neionizující záření

Úvod / Občanům / Neionizující záření

Četné dotazy občanů se týkají provozu základnových stanic mobilních informačních sítí a vedení vysokého napětí. Dotazy vyplývají z obav z možného negativního působení elektromagnetického pole, které vzniká při provozu těchto zařízení.

V rámci státního zdravotního dozoru bylo krajskou hygienickou stanicí v roce 2006 kontrolováno 55 a v roce 2007 již 72 zdrojů elektromagnetického pole instalovaných v našem kraji. Jednalo se převážně o základnové stanice operátorů mobilních informačních sítí umístěné na školách, na objektech občanské vybavenosti a na obytných domech. Rovněž bylo řešeno několik podnětů z řad občanů i organizací. V jednom případě bylo přikročeno k provedení kontrolního měření elektromagnetického pole v rodinném domku. Nebylo zjištěno překročení stanovených nejvyšších přípustných hodnot.

Základnové stanice jsou z důvodů většího pokrytí kapacity instalovány právě v zastavěných oblastech. Antény jsou umísťovány na budovy nebo věže ve výšce 10 až 50 m nad zemí. Tyto antény vysílají signál do okolí v horizontálním směru obvykle do značné šířky, ve směru vertikálním jsou naopak směrovány velmi úzce. Z tohoto důvodu bývá v úrovni terénu intenzita pole přímo pod anténou základnové stanice velice nízká, se vzdáleností od antény pak nejprve mírně vzrůstá a ve větších vzdálenostech opět klesá.

Provozovatelé základnových stanic jsou dle § 35 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, povinni před zahájením provozu vypracovat dokumentaci, ve které je doloženo výpočtem nebo měřením dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osob, a předložit tuto dokumentaci příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato povinnost se vztahuje rovněž na rozšíření či technologické úpravy stávajících staveb.

Základní limity byly převzaty do legislativy ČR formou úplně nového nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Limity vycházejí z experimentálně dobře ověřených a kvantifikovaných krátkodobých účinků elektromagnetických polí a záření. Elektromagnetická energie je tělem pohlcována a přeměňuje se v teplo. Působení elektromagnetické energie ze základnových stanic na tkáně lidského těla je příliš slabé na to, aby způsobilo jejich významnější oteplení. Při intenzitách elektromagnetického pole nižších než mezinárodně stanovené limity nezjistila žádná studie jeho nepříznivý vliv na zdraví.

Touto problematikou se zabývá mezinárodní komise ICNIRP (International Comission on Non-Ionising Radiation Protection). V roce 1998 publikovala směrnice, ke kterým vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlášení, že jejich dodržování pokládá za dostatečnou ochranu zdraví. Tvrzení o nepříznivých účincích dlouhodobé expozice člověka elektromagnetickému záření a elektrickým a magnetickým polím, jejichž intenzita je natolik malá, že vylučuje překročení stanovených limitů, vyhodnotila komise jako neprokázaná. Rovněž nebyla prokázána přímá spojitost s výskytem leukémie u dětí bydlících v blízkosti vedení vysokého napětí. Pokud expozice elektromagnetickým polím nepřesahují meze stanovené směrnicemi ICNIRP, nemají, dle současných odborných poznatků, karcinogenní zdravotní následky.

V letech 2006 a 2007 provedl SZÚ Praha měření v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v okolí trvalého bydliště dětí nemocných akutní formou leukémie. Pro porovnání byly zvoleny podmínky zdravých dětí stejného věku a pohlaví a ze stejného regionu. Měření probíhalo u dětí žijících jak ve městě v panelákové zástavbě, tak i u dětí žijících na vesnici v rodinném domku. Předběžné výsledky neprokázaly vztah mezi výskytem leukémie a intenzitami nízkofrekvenčního magnetického pole. Průměrné naměřené hodnoty magnetického pole se pohybovaly hluboko pod povolenými referenčními hodnotami.

Zveřejněno: 7.4.2008