KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor nad venkovními hracími plochami s pískovištěm pro děti

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor nad venkovními hracími plochami s pískovištěm pro děti

V průběhu letních měsíců se pozornost pracovníků oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS MSK se sídlem v Ostravě zaměřila kromě běžných kontrol škol a školských zařízení i na kontrolu dodržování povinností provozovatelů venkovních hracích ploch určených pro hry dětí ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, které provozovatelům ukládá povinnost, aby písek užívaný ke hrám dětí nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad přípustné hygienické limity.

K provedení státního zdravotního dozoru spojeného s odběry vzorků písku k laboratorní analýze byly na každém z šesti území kraje vytipovány dvě mateřské školy, na území města Ostravy tři mateřské školy v různých lokalitách vzhledem k možnosti různého stupně znečištění prostředí a jedna veřejná venkovní hrací plocha, provozovaná fyzickou osobou – celkem tedy 14 pískovišť. Kromě odběrů vzorků písku bylo kontrolováno zpracování a dodržování provozních řádů venkovních hracích ploch s pískovištěm, v nichž je zakotven režim úklidu a údržby pískoviště. Z provozních řádů i místních šetření vyplynulo, že všechna kontrolovaná pískoviště se nacházejí na oploceném pozemku, písek je vyměňován v intervalu 1-2 let a je pravidelně prohrabáván a provzdušňován. Ve třech případech jsou pískoviště po skončení provozní doby mateřských škol a během víkendů využívány veřejností. V době, kdy pískoviště není využíváno ke hrám dětí, je překrýváno speciální plachtou nebo sítí, pouze ve dvou případech pískoviště zakryto nebylo z důvodu odcizení resp. opakovaného odcizování plachty z pozemku mateřské školy.

Vzorky odebrané ze 13 pískovišť vyhověly limitům mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění stanoveným v § 33 ve spojení s přílohou č. 1 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Jedno pískoviště ze čtrnácti limitům mikrobiálního a parazitárního znečištění nevyhovělo, a to v ukazatelích pro termotolerantní koliformní bakterie a fekální streptokoky, vysoce překračující limitní hodnoty a geohelminty, kdy byla ve vzorku písku prokázána přítomnost parazitů druhu Toxokara.

Koliformní bakterie a fekální streptokoky (enterokoky), jsou přirozenou součástí střevní mikroflóry řady živočichů včetně člověka, proto jsou používány jako indikátory fekálního znečištění. Zároveň jsou však potenciálními patogeny, tzn. že se za určitých okolností, například při oslabení imunity, mohou stát etiologickým agens široké škály infekčních onemocnění člověka jako průjmových onemocnění zejména malých dětí nebo zánětlivých onemocnění různých orgánů. Parazit Toxokara se do půdy dostává výkaly infikovaných psů a koček. Nejčastěji se infikují děti při hraní na zemi, zejména pískovištích, na hřištích a městských parcích, kde je výskyt toxokarových vajíček. Nákaza se přenáší orální cestou – nemytýma rukama. Onemocnění s názvem toxokaróza má většinou chronický průběh a může mít formu zažívací, plicní nebo oční vedoucí až k oslepnutí.

Důležitým epidemiologickým opatřením k předcházení výše uvedeným onemocněním je zamezení pohybu psů a koček na dětských hřištích-hlavně pískovištích, likvidace výkalů těchto zvířat a důsledné mytí rukou před jídlem. Vzhledem k tomu, že znečištění písku v míře, která byla prokázána laboratorním vyšetřením, představuje pro děti hrající si na písku zdravotní riziko, byl inkriminované mateřské škole uložen zákaz používání pískoviště ke hrám dětí až do doby zajištění výměny písku včetně realizace důsledných opatření k zamezení jeho znečištění zejména z hlediska možného vniknutí psů a koček na pozemek mateřské školy. V ostatních případech nemusela KHS přistupovat na žádná opatření.

Zveřejněno: 12.11.2008