KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky sledování mikroklimatických faktorů ve školských zařízeních Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Výsledky sledování mikroklimatických faktorů ve školských zařízeních Moravskoslezského kraje

V říjnu – listopadu 2008 se pracovníci KHS MSK v objektech pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zaměřili na sledování základních mikroklimatických faktorů, které mohou významně ovlivňovat kvalitu vnitřního ovzduší škol. Měření proběhlo v 8-mi předškolních a školních zařízeních našeho kraje, (vždy souběžně ve 2 učebnách na každém zařízení a za současného měření venkovního ovzduší) a to za běžného pobytového režimu – tak, jak je to zvyklostí během celého vyučování nebo při pobytu dětí v mateřské škole. Odběr vzorků, průběžné sledování v pravidelných časových intervalech a analýzu provedl Zdravotní ústav Ostrava.

Problematické se ukázaly tyto mikroklimatické ukazatele: *dostatečná výměna vzduchu – ta je ovlivňována především rychlostí proudění vzduchu a koncentrací oxidu uhličitého - což je ukazatel „vydýchaného vzduchu“. Analýzami bylo prokázáno, že koncentrace oxidu uhličitého překročila doporučené hodnoty 9x, tj v 60% všech měření interiérů a proudění vzduchu bylo ve všech případech minimální. *U prachových částic byla překročena limitní hodnota 150 ug/m3 vzduchu u frakce suspendovaných prachových částic velikosti 10 mikrometrů - z 15-ti měření 7x, tj. 47%. Prachové částice velikosti 2,5 mikrometru překročily limit pouze ve 2 testovaných učebnách jedné střední školy, přičemž hodnoty venkovního ovzduší byly v normě. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byla ve všech vytypovaných objektech v souladu s požadavky vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Opatření: Při předávání zjištěných výsledků byly s řediteli škol projednány možnosti zlepšení kvality vnitřního ovzduší. Dostatečnou výměnu vzduchu lze zajistit pouze účelným, pravidelným větráním. Naopak u zvýšených hodnot suspendovaných prachových částic byl zdůrazněn především význam provádění správného režimu a postupu denního úklidu na vlhko, což musí být zakomponováno i v provozním a sanitačním řádu školy.

Zveřejněno: 14.1.2009