Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Stejně jako v minulých letech, i letos připravuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zkoušky znalosti hub. Zkoušky se pravidelně konají na jaře, ale s ohledem na zájem uchazečů i během letních měsíců. V roce 2008 byla svolána komise celkem třikrát, prozkoušeno bylo 15 uchazečů..

Povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub ukládá osobám, které uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí mít toto osvědčení i osoba provozující stravovací službu, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného vykonání zkoušky znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7. Náležitosti žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: www.khsova.cz, kde je i formulář žádosti. Ke zkoušce znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 475/2002 Sb., předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, která stanoví kromě jiného i požadavky pro houby. Žadatel musí prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle atlasu, znalosti nejčastějších otrav z hub a jejich zdravotních projevů.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Předpokladem ústní zkoušky je úspěšné absolvování písemného testu. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK. Informace je možné získat na tel.595138134. Přesný termín konání zkoušky bude upřesněn na základě došlých žádostí uchazečů, kteří budou písemně vyrozuměni 14 dnů předem.

Zveřejněno: 6.2.2009