Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku hygieny výživy za rok 2008

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku hygieny výživy za rok 2008

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v rámci své kontrolní činnosti během roku 2008 v potravinářských zařízeních 4 020 kontrol, při nichž požadavkům nevyhovělo 2 654 zařízení tj. 66 % z kontrolovaných provozoven . V roce 2008 byly v zařízeních společného stravování zjišťovány zejména závady:

  • v provozní hygieně , i když se jedná o něco tak jednoduchého jako je pravidelné provádění úklidu v provozovně , byla tato závada zjištěna v 32,6 % z kontrolovaných provozoven. Nejčastěji byly zjištěny závady v čistotě lednic a mraznic, poměrně často byla zjišťována nečistá podlaha či pracovní stoly.
  • Opětovně byly zjišťovány závady v zavedení postupů založených na principu HACCP ( tzv. kritické body) i když i v loňském roce proběhlo bezplatné školení pro provozovatele k této problematice, které pořádala KHS Moravskoslezského kraje . Mnoho provozovatelů , zejména menších provozoven považuje úplný systém za velmi komplikovaný a proto jej ve svým provozovnách vůbec nezavede. Provozovatelé menších provozoven, však mají možnost zavést systém zjednodušený založený buď na splnění nezbytně nutných požadavků ( stavebně technický stav, zásobení vodou, zdravotní stav personálu, sanitace , odstraňování odpadků, bezpečné zásobování a skladování potravin, proškolení a osobní hygiena personálu) nebo na používání příruček správné praxe, které byly pro sektor společného stravování vytvořeny profesními sdruženími. Tato závada byla zjištěna v 29,5 % provozoven.
  • ve stavebně technickém stavu provozoven – opět více než čtvrtina provozoven nesplnila legislativní požadavky ( 27 %) . Závady v tomto ukazateli jsou způsobeny v mnoha případech nedostatečnou údržbou- oprýskané nátěry, malby, poškozené povrchy podlah , stěn, pracovních ploch. Dispoziční uspořádání a technologické vybavení již v současné době téměř ve všech provozech odpovídá současným legislativním požadavkům.Výjimkou jsou pouze provozovny, ve kterých došlo k úpravě sortimentu , která spočívala v rozšíření nabídky pokrmů o tzv. hotová jídla, pro jejichž přípravu nejsou v zařízeních minutkového typu vytvořeny odpovídající stavebně- technické požadavky.

Četnost zjišťovaných závad se oproti předchozímu roku příliš nezměnila . Nedostatky byly řešeny buď udělením sankce nebo vydáním zákazu činnosti, či příkazem k odstranění závad. Za zjištěné závady bylo uloženo 2 287 pokut v celkové výši 4 221 900 ,- Kč. V 53 případech bylo ze strany krajské hygienické stanice přistoupeno i k vydání opatření – uzavření provozovny, zákaz výroby , nařízení sanitace či odběru vzorků.

V rámci kontrolní činnosti bylo odebráno i 697 vzorků k laboratornímu vyšetření. Z odebraných vzorků nevyhovělo 15 vzorků pitné vody po mikrobiologické stránce – zejména pro překročení v ukazateli koliformní, E.coli či Enterobacteriaceae . Po chemické stránce nevyhovělo 20 vzorků .Jednalo se ve 2 případech o výskyt kovové rtuti a skla v lahůdkářských výrobcích, v 6 případech o překročení celkového obsahu barviv ve vzorcích zmrzlin , v 1 případě se jednalo o výskyt rozkladných produktů kyseliny sorbové v limonádě . Jeden vzorek pitné vody nevyhověl v ukazateli železo . Poprvé byly odebírány i vzorky alkoholických nápojů pro stanovení obsahu etanolu v rámci kontroly klamání spotřebitele . V 9 z odebraných vzorků byl zjištěn jiný obsah etanolu než bylo uvedeno na etiketě výrobku.

Z výsledků kontrolní činnosti za rok 2008 vyplývá, že dosud všichni provozovatelé nechápou význam běžného úklidu provozovny a její údržby. Rovněž četnost závad v zavedení tzv. kritických bodů svědčí o tom, že provozovatelé raději zaplatí nemalé pokuty než by zavedli některý z postupů, který je jim zdarma k dispozici jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Zveřejněno: 2.3.2009