KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky činnost oddělení hygieny dětí a mladistvých v roce 2008

Úvod / Občanům / Výsledky činnost oddělení hygieny dětí a mladistvých v roce 2008

Oddělení hygieny dětí a mladistvých v roce 2008 provedlo 2 172 kontrol, z toho 162 kontrol na zotavovacích akcích. V Moravskoslezském kraji bylo v souladu s plánem kontrolní činnosti zkontrolováno 40% mateřských škol, 34% základních škol, 22% středních škol, 33% středisek praktického vyučování, 36% domovů, internátů a ústavů, 94% zařízení pro děti do 3 let a 29 % zařízení pro mimoškolní činnost (školní družiny, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže). Z hlediska prevence poruch pohybového aparátu, se pracovníci KHS zaměřovali i na kontrolu vybavení škol velikostně odpovídajícím nábytkem.

Zaznamenali jsme rovněž, že se začalo více investovat a podmínky v zařízeních pro děti a mladistvé se zlepšují. Mění se okna, podlahové krytiny, hygienická zařízení se modernizují, rekonstruuje se umělé osvětlení, tělocvičny a školní hřiště. Znatelný nárůst dětí vyžadoval od zřizovatelů úpravy dalších prostor pro potřeby školních družin či rozšíření kapacit mateřských škol. V řadě škol a školských zařízení se úpravy nebo rekonstrukce teprve projekčně připravují – vyjadřovali jsme se k 275 akcím a 103 zařízení bylo po provedených úpravách již zkolaudováno.

Kontroly školního stravování jsou stále prioritní, zkontrolováno 97% školních jídelen, 58% výdejen a 43% školních bufetů. Hygienický dohled nad dodržováním podmínek pro přípravu bezpečných pokrmů je významný. Proto kromě pravidelných kontrol stravovacích provozů, provedli pracovníci i odběry vzorků stravy studené kuchyně. Celkem odebráno 36 vzorků, (zeleninové saláty, pomazánky, rýžové pochoutky, cukrářské výrobky) a všechny odebrané vzorky vyhověly mikrobiologickým požadavkům. Bylo potvrzeno, že v těchto náhodně vybraných provozech jsou dodržována pravidla správné hygienické praxe, zásady osobní i provozní hygieny a připravené pokrmy jsou pro konzumenty bezpečné. Další oblastí kontrol bylo ověřování dodržování teplot připravených pokrmů rozvážených z centrálních kuchyní do školních výdejen. Bylo sledováno 11 vyvařujících kuchyní, které připravené pokrmy vyvezly do 32 výdejen. I toto šetření prokázalo, že provozovatelé stravovacích služeb výrobu, zpracování i distribuci pokrmů zajišťují v souladu s hygienickými požadavky. Pozitivní rovněž je, že ani v jednom případě nebylo v roce 2008 hlášeno infekční onemocnění v souvislosti se školním stravováním.

Na podzim jsme se zaměřili na sledování základních mikroklimatických faktorů, které mohou významně ovlivňovat kvalitu vnitřního ovzduší škol. Měření proběhlo v osmi předškolních a školních zařízeních kraje, (vždy souběžně ve dvou učebnách na každém zařízení a za současného měření venkovního ovzduší) a to za běžného pobytového režimu. Problematická se ukázala nedostatečná výměna vzduchu a překročení koncentrace oxidu uhličitého - což je ukazatel „vydýchaného vzduchu“. U prachových částic velikosti 10 mikrometrů byla překročena limitní hodnota z 15-ti měření 7x, ale prachové částice velikosti 2,5 mikrometru překročily limit pouze ve 2 testovaných učebnách, přičemž hodnoty venkovního ovzduší u prašnosti byly všude v normě. Dostatečnou výměnu vzduchu lze zajistit pouze účelným, pravidelným větráním, naopak upravit zvýšené hodnoty prachových částic správným režimem denního úklidu na vlhko.Teplota a relativní vlhkost vzduchu byla ve všech vytypovaných objektech v souladu.

V zařízeních pro děti a mladistvé byly v roce 2008 uděleny sankce v celkové výši 79 000,- Kč.

Zotavovací akce

V průběhu letních prázdnin se na území Moravskoslezského kraje v rámci organizovaných dětských táborů rekreovalo celkem 14 875 dětí (což je o 1 227 dětí více než v předchozím roku). Celkem 148 provozovatelů (Domů dětí a mládeže, zájmových klubů a oddílů, asociací, cest.kanceláří, sdružení atd.) zorganizovalo 276 turnusů na 105 místech či objektech kraje. Nejvíce dětí se rekreovalo na územích okresů Frýdek-Místek (5 554) a Opavy (4 191). O všech nahlášených dětských akcích byl prostřednictvím hygienické služby informován i Hasičský záchranný sbor, který by v případě nepředvídaných událostí (např.záplavy, vichřice) okamžitě provedl potřebné záchranné akce. Díky poměrně stálému počasí jejich výjezdů naštěstí nebylo potřeba. Epidemiologická situace byla letos na táborech v našem kraji nevídaně klidná – žádné epidemie dětem pobyt nezkazily. Na příznivém průběhu mají hlavní podíl vesměs zodpovědní pořadatelé dětských táborů, kterých byla většina, ale i přísný dohled pracovníků Krajské hygienické stanice, kteří zkontrolovali celkem 145 turnusů (53%). Mezi kontrolovanými bylo 22 turnusů, kde provozovatelé porušili hygienické požadavky dané platnou legislativou, za což byly uloženy pokuty v celkové výši 24 600,-Kč. Za nejzávažnější přestupky bylo pracovníky hygienické služby považováno používání nekvalitní vody, která neodpovídala kriteriím na pitnou vodu a pochybení při poskytování stravovacích služeb (zamrazování potravin, nevhodné skladování, nálezy potravin s prošlou dobou spotřeby apod.).

Zveřejněno: 9.3.2009