KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost KHS MSK Ostrava na úseku komunální hygieny v roce 2008

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS MSK Ostrava na úseku komunální hygieny v roce 2008

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se v rámci své plánované kontrolní činnosti věnuje mimo jiného dozoru nad veřejným zásobováním pitnou vodou, ale i dozoru v provozovnách služeb, jejichž poskytování může být z hlediska veřejného zdraví rizikové, zejména nejsou-li při jejich provozu dodržovány stanovené právní povinnosti. V roce 2008 bylo provedeno na tomto úseku v rámci výkonu státního zdravotního dozoru celkem 3100 kontrol těchto zařízení, při nichž bylo za zjištěné nedostatky uloženo 200 pokut v celkové výši 265.200,- Kč.

veřejnými studnami byly zjištěny závažnější nedostatky v jakosti dodávané vody jen v 19 případech, a to výhradně u malých obecních vodovodů nebo individuálních zdrojů - studen, zásobujících poměrně malý okruh uživatelů. V těchto případech byl vždy okamžitě po zjištění vydán zákaz používání vody jako vody pitné do doby odstranění nevyhovujícího stavu.

Předmětem nejčastější kontrolní činnosti v oblasti komunální hygieny je dozor nad provozovnami služeb péče o tělo. Jedná se o zařízení, poskytující služby epidemiologicky závažné, např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické provozovny, tetovací salóny, solária ap., kde vzhledem k frekvenci návštěv uživatelů těchto služeb, vysokému počtu zařízení a zejména charakteru provozu by při nedodržení stanovených hygienických zásad mohlo dojít k přenosu či vzniku různých onemocnění. Za nedostatky zjištěné při kontrolách byly ukládány sankce většinou přímo na místě formou blokových pokut nebo příkazů, počet zjištěných nedostatků má klesající trend. V roce 2008 byly ze 1493 kontrolovaných zařízení zjištěny nedostatky ve 137 případech (tj.6,9 %), což je významný rozdíl proti roku 2003, kdy byly nedostatky zjištěny ve 22,8 % zařízení i oproti roku 2007, kdy nedostatky byly zjištěny v 9 % kontrolovaných zařízeních.

Kontrolována byla i různá ubytovací zařízení pro veřejnost, od hotelů a penzionů, přes různé ubytovny až po sezónní kempy. Z přibližně 700 těchto zařízení evidovaných v MS kraji jich bylo zkontrolováno 270. Nedostatky byly zjištěny ve 28 případech (10,4 %).

Požáry několika ubytoven v České republice, zejména pro zahraniční pracovníky, vyvolaly z podnětu ministerstva vnitra mimořádnou kontrolní akci, v rámci které byly prováděny kontroly vybraných ubytovacích zařízení v součinnosti KHS s Cizineckou policií a Hasičským záchranným sborem. V rámci této mimořádné akce bylo zkontrolováno dalších 104 ubytovacích zařízení nad kontrolní plán. Za zjištěné provozní nedostatky nebo zjištění, že zařízení je provozováno bez schváleného provozního řádu byly 12 provozovatelům uloženy sankce.

Zařízeními s významným zdravotním rizikem jsou i umělá koupaliště - celoročně provozované kryté bazény, včetně různých whirpoolů ap., sezónní letní nekrytá koupaliště a sauny. Kontroly těchto zařízení jsou zaměřeny na dodržování povinností provozovatelů, upravených platnými právními předpisy, především požadavků na jakost vody pro koupání. Celkem bylo v roce 2008 provedeno 477 kontrol umělých koupališť. Nedostatky byly zjištěny při 44 kontrolách (9,2 %). Většinou se jednalo o běžné provozní závady (nedostatky ve vedení provozní dokumentace, provádění očisty prostor, nedodržování požadované úrovně obsahu volného a vázaného chloru v bazénové vodě ap.) vyřešené sankcemi na místě.

Zvláštní pozornost věnuje KHS MSK kontrole jakosti vody v koupacích oblastech. Jedná se o vodní plochy, kde jakost vody není uměle upravována a v průběhu koupací sezóny se mění v závislosti na klimatických podmínkách a případných lokálních zdrojích znečištění v jejich povodí. U těchto vod je zvlášť významným ukazatelem jakosti výskyt fytoplanktonu (sinic a řas), který může mít vliv na zdraví koupajících se. Monitorování jakosti vody v koupacích oblastech, vyhlášených v Moravskoslezském kraji, provádí KHS MSK již několik koupacích sezón v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. V roce 2008 bylo ve 24 koupacích oblastech provedeno celkem 217 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. Informace o jednotlivých koupacích místech, včetně aktuální jakosti vody, jsou v době letní rekreační sezóny průběžně poskytovány zveřejněním na webových stránkách KHS MSK (www.khsova.cz) a ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

V první polovině koupací sezóny nebyly zaznamenány problémy v kvalitě vody. Koncem července již hygienická služba z důvodu výskytu toxických sinic ve vodě nedoporučovala koupání ve vodní nádrži Větřkovice – Kopřivnice, dále následovaly nádrže Těrlická přehrada na Karvinsku, rybník Bohušov v okrese Bruntál a nádrž v Budišově nad Budišovkou u autokempu. Na konci koupací sezóny došlo k masivnímu výskytu toxických sinic v nádrži Olešná v okrese Frýdek – Místek.

Zveřejněno: 25.3.2009