KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost v oblasti služeb péče o tělo v roce 2008

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost v oblasti služeb péče o tělo v roce 2008

Služby péče o tělo, resp. činnosti epidemiologicky závažné v oblasti holičství a kadeřnictví, pedikúry a manikúry, kosmetiky, solária, masáže, regeneračních a rekondičních zařízení a činnosti, při kterých dochází k porušení integrity kůže, tj. tetování, piercing, permanentní make-up, provozovalo v roce 2008 v Moravskoslezském kraji cca 2650 osob, což představovalo nárůst proti roku 2003 nárůst o 26% a proti roku 2007 o 9%. Zkontrolována byla více než polovina zařízení, za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce v celkové výši 85 000,-Kč, nejčastěji za překročení exspiračních lhůt desinfekčních prostředků a nedostatečný úklid zařízení.

Mimo běžnou kontrolní činnost bylo provedeno zmapování a ověření podmínek, za kterých jsou služby péče o tělo poskytovány mimo stálou provozovnu. Zkontrolováno bylo 69 osob, které provádí dané úkony ve zdravotnických zařízeních, domovech důchodců nebo docházkou do bytů zákazníků. Nejčastěji prováděnou činností je pedikúra, resp.manikúra a kadeřnické služby. Nejpřísnější požadavky z pohledu zajištění sterility nástrojů a souvisejících opatření jsou kladeny na pedikúru, která je touto formou poskytována zejména starším, hůře pohyblivým klientům. Státním zdravotním dozorem bylo ověřeno, že i při poskytování služeb osobám v jejich domácím prostředí lze dodržet na základě garancí v provozním řádu dané služby požadavky na prevenci vzniku a přenosu onemocnění, zejména s využitím individualizace pomůcek (klienti používají vlastní ručníky, hřebeny, vaničky). Zdravotní riziko je tímto preventivním opatřením významně sníženo. Samotní klienti by si měli všímat, zda jsou pro poskytovanou službu používány čisté pomůcky, v případě pedikúry sterilní, balené nástroje a pro ošetření pokožky i prostředí je používána desinfekce.

Další významný úkol byl zaměřen na prevenci výskytu a přenosu vší v zařízeních služeb, kdy bylo z 517 kontrolovaných provozoven kadeřnictví a holičství ve 37 provozovnách uvedeno, že se při své praxi setkali s takovými klienty. Někteří provozovatelé pak odmítají poskytnout další služby, někteří základní službu poskytli, ale za dodržení zvýšených hygienických opatření nutných k zabránění přenosu na další klienty – tj. odděleně ukládání a praní prádla použitého pro tyto klienty a důsledná desinfekce všech použitých pomůcek, klienti byli případně obslouženi až závěrem pracovní doby. V zařízeních nebylo zjištěno používání specifických přípravků, určených k ošetření vlasové pokožky při napadení dětskou vší, neboť zařízení holičství a kadeřnictví jsou primárně určena pro obsluhu zdravých klientů. Vzhledem k tomu, že kadeřnice zjistí sama výskyt vši až v okamžiku, kdy již zahájila nějaký úkon (pokud jí to klient dopředu neoznámí) je důležité i v těchto zařízeních dbát na dodržování osobní hygieny provozovatele i provozní hygieny v zařízení. V žádném z kontrolovaných zařízení nebyly takovéto nedostatky zjištěny, a lze proto konstatovat, že jsou zde vytvořeny podmínky k zabránění přenosu vší. Sami zákazníci by však si měli být vědomi rizika snadného přenosu vši vlasové a při zjištění jejího výskytu provést primární ošetření včetně použití k tomu určeného přípravku (například Diffusil H Forte spray) ve svém domácím prostředí. Při návštěvě provozovny by si klienti měli všímat, zda jim kadeřnice poskytuje čisté ručníky a čisté, vydesinfikované pomůcky – nůžky, hřebeny.

Zveřejněno: 31.3.2009