KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti

Úvod / Občanům / Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti

Zotavovací akce

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiné podobné akce pro děti

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené příslušným legislativním ustanovením.

Legislativa zotavovací akce

Povinnosti osoby pořádající zotavovací akci jsou dány zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím právním předpisem - vyhláškou MZ ČR č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Další povinnosti související s pořádáním zotavovací akce jsou zahrnuty v níže uvedené legislativě:

 • nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin
 • vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Povinnosti pořádající osoby

Pořádající osoba je povinna 1 měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici v místě konání akce)

 1. termín a místo jejího konání
 2. počet dětí zúčastněných na zotavovací akci
 3. způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
 4. způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce

Součástí ohlašovací povinnosti je doložení protokolu o kráceném rozboru jakosti pitné vody v případě, že pitná voda není zabezpečená osobami uvedenými v § 3 odst.2 zákona č.258/2000 Sb. Protokol o rozboru vody nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která pořádá zotavovací akci, je povinna zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je dále povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které stanoví prováděcí právní předpis.

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci

Na zotavovací akce lze přijmout dítě, které:

 1. je zdravotně způsobilé a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.
 2. nejeví známky akutního onemocnění
 3. dva týdny před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření

Skutečnosti uvedené v odstavci b), c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Potvrzení nesmí být starší než 1 den.

Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci

 1. osoby vykonávající na zotavovací akci dozor nebo zdravotní péči musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje.Tato povinnost se nevztahuje na zdravotnické a pedagogické pracovníky.
 2. osoby činné při stravování musí splňovat požadavkystanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných.

Tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči.

Stravování

Podmínky zajištění stravování na zotavovací akci jsou, dle typu stravovacího provozu, uvedeny ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., nebo případně v Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin.

Uvedený přehled zahrnuje pouze část povinností vztahujících se k pořádání zotavovací akce pro děti. Úplné znění všech povinností je součástí výše citované legislativy.

Zveřejněno: 6.5.2009