Nahrávám...

Problematika znečištěného ovzduší v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice

Úvod / Občanům / Problematika znečištěného ovzduší v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice

Odpovědi na otázky Lidových novin (redaktorka Markéta Žídková – autorka článku „Děti v pekle“)

  1. Vyjádření k obvinění Dr. Šráma: „Hygienická služba, která má chránit zdraví občanů, nereagovala na údaje, jež měla k dispozici. Úředníci nevyužili všech svých možností, jak tlačit na ArcelorMittal, aby snížil emise.“ Není zřejmé, na základě čeho Dr. Šrám kritizuje hygienickou službu. Údaje uvedené v článku lze považovat za vytržené z kontextu. Hodnoty naměřené na měřící stanici Bartovice nelze aplikovat na širší území, určitě ne na celý městský obvod Radvanice a Bartovice, vzhledem k tomu, že měření prováděná dlouhodobě v předešlých obdobích (před rokem 2005) na jiných místech obvodu vykazovaly příznivější hodnoty. Z podrobných studií je rovněž zřejmé, že na hodnotách měřených na stanici Bartovice se podílí mimo vlivu nejbližšího průmyslového zdroje významně i okolní domácí topeniště, doprava z rušné komunikace a dálkově přenášené znečištění z blízké oblasti Polska. Snížení emisí pouze u jednoho subjektu zde není efektivní, nehledě na to, že celá problematika je mimo rámec kompetencí hygienické služby. Z monitoringu kvality ovzduší v kraji vyplývá, že celý region má zhoršenou kvalitu ovzduší, na kterém se podílí jednak velké množství průmyslových zdrojů, velká hustota osídlení, intenzivní silniční doprava i nepříznivá poloha a tvar území s častými stavy bezvětří a inverzních situací. Na výsledcích monitoringu imisí se významně podílí zejména průběh počasí v zimních měsících. Zdraví jednotlivce je především ovlivněno z 50 % jeho životním stylem, z 20 % jeho zděděným genetickým základem, z 10 % zdravotnickými službami a z 20 % životním prostředím, z čehož venkovní ovzduší se podílí pouze cca 5 %. Rostoucí trend ve výskytu astmatu je zřejmý zejména v městském prostředí. Používání fosilních paliv a velký objem silniční dopravy ve městech přispívá k senzitivizaci populace. Současné studie podporují souvislost mezi expozicí znečištěnému ovzduší a exacerbací astmatu, zejména expozicí suspendovaným částicím PM10 a ozonu. Kauzální vztah mezi znečištěním ovzduší jako takovým a výskytem nebo incidencí astmatu však nebyl prokázán. Prokázán byl vztah alergických onemocnění s expozicí alergenům vnitřního prostředí tam, kde je špatná kvalita ovzduší. Na té se podílejí například zplodiny hoření, vysoká vlhkost a s ní související výskyt plísní a roztočů, chování domácích zvířat nebo tabákový kouř.
  2. Jak posuzuje KHS situaci v Radvanicích?
    KHS sleduje kvalitu ovzduší podle dat ČHMÚ, která mu poskytují informace o situaci v celém Moravskoslezském kraji a z pohledu těchto údajů vnímá celou část ostravsko–karvinského regionu jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. K tomuto území jako celku bylo i v minulosti zaměřeno větší úsilí při sledování různých složek životního prostředí a zdravotního stavu. Městský obvod Radvanice a Bartovice představuje pouze malou část z území regionu a podle dosavadních validních informací se výrazně neliší od dalších stejně zatížených míst. Pro upřesnění lze uvést, že v roce 2000 bylo na původní stanici v Ostravě-Radvanicích registrováno 61 překročení limitní hodnoty 50 µg.m-3 (20.pořadí v rámci ČR), v roce 2001 bylo registrováno 96 překročení LH 50 µg.m-3 (10.pořadí v rámci ČR), v roce 2002 bylo registrováno 117 překročení LH 50 µg.m-3 (10.pořadí v rámci ČR), v roce 2003 bylo registrováno 129 překročení LH 50 µg.m-3 (16.pořadí v rámci ČR) - provoz stanice ukončen. Např. ve Wodzislawi v Polsku byl naměřen roční průměr 58 µg.m-3 (rok 2007) a 66 µg.m-3 (rok 2008). To jak KHS MS kraje věnuje velkou pozornost zdravotnímu stavu dětí vyplývá z toho, že z MK kraje jsou zapojeny do Studie prevalence alergických onemocnění v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí města Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. V celé ČR je zapojeno celkem 18 měst. KHS se podílela na zpracování dalších studií, jako např. HELEN, CESAR. Podle periodicky opakovaného šetření prevalence alergií vzrostl počet alergických dětí v ČR za posledních deset let téměř dvojnásobně: ze 17 % v roce 1996 na 31,8 % v roce 2006 (v MS kraji byl v roce 2006 výskyt alergií 31,4 %). Nejčastějším onemocněním je alergická rýma pylová a atopický ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu všech diagnostikovaných alergických onemocnění. V roce 2006 bylo v ČR lékaři diagnostikováno astma u 8 % dětí, což představuje nárůst o polovinu ve srovnání s rokem 1996. Z uvedených důvodů nelze srovnávat údaje z „Programu Teplice“ z doby před 10 lety. Nárůst alergických onemocnění je celoevropský trend a nelze jej spojovat pouze se znečištěním ovzduší, které bylo před 20 lety významně vyšší. Z vyhodnocení akutních respiračních onemocnění v letech 2006 až 2008 vyplynulo, že počet hlášených onemocnění ARI se v obvodě Radvanice a Bartovice neliší od průměrného počtu hlášených ARI v rámci Ostravy.
  3. Jaké kroky chystá KHS nebo jiná instituce?
    Pro opatření v ochraně ovzduší není kompetentní krajská hygienická stanice, ale především orgány státní správy z resortu životního prostředí. Týká se to zejména problematiky emisních stropů a emisních limitů, vedení evidence o emisích, sledování imisí a programu snižování emisí. Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví se podílí spolu se státní správou v ochraně ovzduší na procesech EIA, SEA (posouzení jen dílčích příspěvků staveb) a procesech IPPC (posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví). Problémem je, že se vždy posuzuje jen jeden zdroj. Pro celý Moravskoslezský kraj je zpracován Plán na zlepšení kvality ovzduší, který je zveřejněn ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje a podle něhož jsou pro kraj stanovena krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá opatření s cílem zlepšit celkovou kvalitu ovzduší v kraji. K tomuto plánu se mohla vyjádřit široká veřejnost. Krajská hygienická stanice MS kraje se podílí na zdravotní politice v regionu, a to zejména v rámci ovlivňování „Zdraví 21 v MSK“, podílu na vypracovávání „Strategických plánů MSK v ochraně ovzduší“, podáváním podnětů v rámci stavebních řízení a při hodnocení zdravotních rizik. Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik PM10 byl zaveden systém „Vyhlašování stavů zvýšených koncentrací – PM10“ jako prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva. Pracovníci KHS aktivně pracují v komisích ŽP. Dále informuje obyvatelstvo o výsledcích monitoringu SZÚ a ČHMÚ formou ročenek a zpravodajů KHS MSK, informace lze nalézt i těchto stránkách.
  4. Zveřejněno: 6.5.2009