KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájí v druhé polovině května pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2009 jedná o 24 míst, které bude pravidelně sledovat Krajská hygienická stanice MS kraje. Kontrola kvality vody koupacích oblastí je prováděna od konce května do začátku září v intervalech nejméně 1x za 14 dní. Aktualizace informací o kvalitě vody bude prováděna 1x týdně (pátek).

Jakost vody je hodnocena orgány ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. a dle Metodického návodu pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání ve volné přírodě. Výsledné hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody jako je zákal, pěna, olejový film nebo nepříjemný zápach, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Na základě těchto výsledků je pak voda zařazena do jedné z 5 jakostních kategorií a označena příslušným symbolem.

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je KHS povinna vydat zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a všech obcí tvořících její správní obvod. Kromě toho je zákaz předán k zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto bodě je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vedoucí vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech a pod.

Vedle koupacích oblastí, dozorovaných na náklady státu, jsou dále provozována tzv. koupaliště ve volné přírodě. Jedná se o koupaliště umístěná zpravidla na přírodních vodních plochách, jako např. sportovně rekreační areál v Hlučíně. Kvalita vody v těchto nádržích je sledována na náklady jednotlivých provozovatelů ve stejném rozsahu a četnosti jako u koupacích míst.

Pro podrobnější informace o koupacích místech a kvalitě vody na sledovaných vodních plochách klikněte na požadovanou lokalitu.

Zveřejněno: 18.5.2009