KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor v komunální hygieně v roce 2004

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor v komunální hygieně v roce 2004

Odbor hygieny obecné a komunální zpracoval pro rok 2004 plán kontrol, podle něhož pak byl vykonáván státní dozor nad kvalitou pitné vody, vodami pro koupání a objekty pro výkon činností epidemiologicky závažných (služeb péče o tělo.). Nově zde byla zařazena problematika vnitřního prostředí vybraných staveb a ubytovacích zařízení, samostatnou část tvoří rovněž problematika hluku ve venkovním prostředí.

Kontrola kvality pitné vody představovala odběr celkem 519 vzorků pitné vody z malých i velkých vodovodů, veřejných a komerčních studní (pro zařízení školská, stravovací, ubytovací), 184 vzorků teplé vody z vybraných nemocnic a hotelů v Moravskoslezském kraji a také odběr 5 vzorků materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Nedostatky byly zjišťovány zejména ve vzorcích teplé vody v ukazateli legionela, kde nevyhovělo celkem 60 vzorků.

Voda pro koupání byla kontrolována 2 x za sezónu v koupalištích ve volné přírodě a 1x za 14 dní v koupací sezóně na koupacích místech vybraných vodních nádrží na území kraje - na základě odebraných vzorků bylo vydáno celkem 7 zákazů koupání. Celoroční dozor je prováděn nad kvalitou vody v umělých koupalištích (bazénech) a saunách, kde bylo odebráno celkem 552 vzorků k fyzikálně chemickému vyšetření a 792 vzorků k mikrobiologickému vyšetření.

Na území kraje je evidováno cca 2500 zařízení, ve kterých jsou vykonávány služby péče o tělo (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, salóny pro tetováž a permanentní make-up, masáže, solária, FIT centra), ve kterých bylo provedeno celkem 1459 kontrol, zaměřených zejména na dodržování osobní a provozní hygieny. Za zjištěné nedostatky byla ve 275 případech uložena bloková pokuta v celkové výši 127 tisíc Kč. V tomto roce byla v těchto zařízeních rovněž provedena přímá kontrola účinností sterilizátorů, kde z 25 zařízení byly ve 3 případech zjištěny nedostatky v provádění sterilizace.

V souvislosti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, resp.nabytím účinnosti vyhlášky o hygienických požadavcích na kvalitu vnitřního prostředí byla v režimu výkonu státního zdravotního dozoru zahájena kontrola kvality vnitřního prostředí ve 2 zařízeních, a to v jednom sportovním (objekt zimního stadionu) a jednom kulturním zařízení (divadlo). Velký objem práce pak představovalo mapování ubytovacích zařízení a schvalování jejich provozních řádů, celkem bylo prověřeno 399 zařízení, jejichž kontrola bude předmětem další činnosti odboru.

Problematika dozorové činnosti v oblasti hluku je specifikem komunální hygieny, její převážnou část představuje řešení stížností (hluk z dopravy, z provozu restaurací a hudebních produkcí, průmyslových závodů i menších stacionárních zdrojů), což je spojeno s mnoha šetřeními, měřením a následným zahájením správního řízení v případě, kdy je prokázáno překročení limitních hodnot. Celkem bylo na území kraje podáno v roce 2004 155 stížností na hluk, z toho polovina se týkala pouze území Ostravy. K těmto stížnostem pak bylo provedeno celkem 362 šetření a 82 měření, správní řízení bylo zahájeno v 53 případech, z toho ve 40 případech pak již byla uložena pokuta v celkové výši 413 tisíc korun.

Zveřejněno: 24.2.2005