KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Nemoci z povolání v Moravskoslezském kraji

V roce 2008 bylo v České republice hlášeno celkem 1 403 nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, z toho 346 v Moravskoslezském kraji. Náš kraj se tedy podílí přibližně 24 % na celostátním výskytu nemocí z povolání.

Pokles onemocnění ve sledovaném období (od roku 1994) v Moravskoslezském kraji je daleko výraznější než v rámci České republiky. V 90. letech minulého století činil podíl Moravskoslezského kraje na nemocech z povolání v rámci České republiky přibližně 35 %.

Pokud se týká přiznaných nemocí z povolání, jednoznačně převažují poškození zdraví způsobená fyzikálními faktory. Dochází k nim na pracovištích s rizikem vibrací a činnostmi spojenými s přetěžováním pohybového ústrojí. Ostatní typy onemocnění (nemoci vyvolané chemickými látkami, nadměrným hlukem, kožní, přenosné a parazitární) jsou zastoupeny podstatně nižším počtem případů.

Otravy chemickými látkami jsou v našem kraji spíše výjimečné, jedná se v průměru o 4 až 5 případů za rok, v loňském roce pouze 3 případy.

U poruchy sluchu způsobené hlukem se v posledních 4 letech počet přiznaných nemocí z povolání pohybuje pod hranicí 10 případů za rok, v loňském roce výjimečně pouze 2 případy. Vzhledem k významnému počtu zaměstnanců v riziku hluku se zde zřejmě velmi příznivě uplatňuje vliv používání osobních ochranných pracovních pomůcek k ochraně sluchu.

Nemoci rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními doposud vykazovaly stálý pokles. Od roku 2007 dochází opět k jejich nárůstu (z cca 50 v r. 2006 na cca 150 v r. 2008). Jedná se o rizikový faktor pracovních podmínek, který je po stránce prevence nejobtížněji řešitelný. Technicky zatím nejsou dostatečně řešena opatření, která by ovlivňovala míru přenosu z nástroje na ruku. Osobní ochranné pracovní prostředky rovněž nejsou dostatečně účinné. Proto zůstává hlavním opatřením omezování doby expozice, které je však poměrně obtížně kontrolovatelné.

Onemocnění z nadměrného jednostranného přetěžování (NJZ) zejména horních končetin se pohybuje od roku 2000 v průměru na úrovni cca 80 případů. Práce spojená s přetěžováním pohybového ústrojí (např. nadměrná zátěž drobných svalových skupin, vysoká četnost vykonávaných pohybů, nevhodná pracovní poloha) je obdobně jako práce spojená s expozicí vibracím přenášeným na horní končetiny jedním ze současných závažných pracovně lékařských problémů. Toto onemocnění je rozšířeno od výrobních závodů až po obchody, zejména pak velké obchodní jednotky. Dalším problematickým odvětvím se jeví montážní závody vznikající zejména v průmyslových zónách.

Od roku 2001 se počet pneumokonióz (tzv. zaprášení plic) přiznaných v našem kraji ustálil na průměrné úrovni 50 případů za rok. Počet pneumokonióz se snižuje zejména u horníků. V tomto pozitivním vývoji se projevil nejen útlum hornické činnosti, ale zejména se plně osvědčilo zavedení preventivního přeřazování horníků mimo riziko fibrogenního prachu po dovršení nejvýše přípustné expozice.

Kožních profesionálních onemocnění bylo v posledních 4 letech diagnostikováno v průměru 20 za rok. Nejvíce se vyskytuje kontaktní alergická dermatitida na pryž u gumových holínek a alergické reakce na chrom v kožených výrobcích činěných chromovými činidly.

U nemocí přenosných a parazitárních (např. svrab, virové hepatitidy, tuberkulóza, zánět rohovky, plané neštovice) se počet onemocnění pohybuje v období let 2000 až 2005 v rozmezí mezi 20 až 40 případy ročně, v roce 2008 to bylo jen 16 onemocnění. Nejnižší počet byl v roce 2006, kdy bylo v našem kraji přiznáno pouze 5 profesionálních infekčních onemocnění.

Pracovníci KHS věnují této problematice značnou pozornost a provádí ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, vykonávají státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci. S vedením podniku jsou projednány zjištěné nedostatky a následně je kontrolováno jejich odstranění. V roce 2008 bylo provedeno 3 658 kontrol na pracovištích v Moravskoslezském kraji.

Zveřejněno: 20.7.2009