Nahrávám...

Informace ke zkouškám ze znalosti hub

Úvod / Občanům / Informace ke zkouškám ze znalosti hub

Podle zákona č.456/2004 Sb. (Úplné znění zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) musí mít osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely osvědčení prokazující znalost hub.

Podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí mít osvědčení prokazující znalost hub i osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.

Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, která nejbližší zkoušky připravuje na 21.4.2005, 11.00 hodin.

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

V písemné žádosti o provedení zkoušky žadatel uvede:

  • jméno, příjmení, popř.titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
  • dosažené vzdělání a jeho zaměření
  • délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub
  • navrhovaný rozsah osvědčení

Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2002 Sb., předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., která stanovuje kromě jiného i požadavky pro houby.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, bude placen ve formě kolkové známky. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice MSK (bývalé Okresní hygienické stanice). Informace je možné získat na tel.595138134 nebo na e-mail:eva.wewiorkova@khsova.cz.

Zveřejněno: 31.3.2005