Nahrávám...

Venkovní hrací plochy s provozovatelem – dětské hřiště

Úvod / Občanům / Venkovní hrací plochy s provozovatelem – dětské hřiště

Venkovní hrací plochy s provozovatelem jsou dětská hřiště, která byla ke svému účelu zkolaudována, mají svého provozovatele a je povinností každého návštěvníka dodržovat návštěvní řád takovéto plochy, ve kterém je mimo jiné uvedena provozní doba hřiště, věková hranice návštěvníků stanovená pro jednotlivé hrací prvky, vymezení odpovědnosti za děti (zákonný zástupce či jiná dohlížející osoba), povinnost udržovat čistotu a pořádek a dále důležitá telefonní čísla (tísňová volání a kontakt na správce hřiště – pro oznámení poškození zařízení a tím předcházení možného úrazu).

Dodržování provozního řádu dětského hřiště a stav pískoviště je předmětem kontroly hygienické stanice. Provozní řád by měl obsahovat především údaje o provozovateli případně správci, odpovědnost za úklid a údržbu herních prvků, údaje o provozní době, režimu údržby a výměně písku, režim péče o zeleň, provozní kontrole a roční revizi, popřípadě zábraně vstupu volně pobíhajících zvířat apod. Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem (příloha č. 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb.) a herní prvky instalované na hřišti byly pro uvedenou věkovou skupinu dětí bezpečné.

Nad výše popsanými plochami vykonávají pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých státní zdravotní dozor. Je tedy plně na zvážení rodičů, kde si budou jejich ratolesti hrát.

Seznam venkovních hracích ploch s provozovatelem v místě vašeho bydliště dle územních pracovišť Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:

Zveřejněno: 9.11.2009