KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Ochrana zdraví horníků před účinky škodlivé prašnosti

Úvod / Občanům / Ochrana zdraví horníků před účinky škodlivé prašnosti

Doly jsou v našem regionu jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví. Také z hlediska ochrany zdraví představují významnou oblast už tím, že zaměstnávají největší počet pracovníků. Tito pracovníci jsou vesměs vystaveni nepříznivým faktorům pracovního prostředí s výraznými dopady na jejich zdravotní stav.

Významná skupina pracovníků je na důlních pracovištích vystavena působení fibrogenního prachu. Za fibrogenní se považuje prach, který po vdechnutí (tzv. respirabilní prach) může s ohledem na své vlastnosti (biologická účinnost, složení) vyvolat onemocnění zaprášením plic. Za respirabilní je považován takový prach, který vzhledem ke svým rozměrům (do 5 mm) se po vdechnutí může dostat až do plic. Biologicky aktivní složka důlního prachu je oxid křemičitý (křemen). Biologický účinek této látky je odpovědný za vznik choroby z povolání - uhlokopské pneumokoniózy. Mezi hornickou veřejností je tato choroba známá spíše pod názvem silikóza. Uhlokopská pneumokonióza ve svém důsledku významně zhoršuje funkci plic. Toto poškození je nevratné a s postupem doby se zhoršuje. Proto se ukázalo jako naprosto nezbytné zavést celou řadu technických, organizačních a zdravotních opatření, která by riziko vzniku onemocnění zaprášením plic snížila.

Jedním ze stěžejních úkolů hygienické služby (vzhledem k účinkům fibrogenního prachu na zdravotní stav člověka) bylo vytvoření systému kategorizace pracovišť a prací neboli stanovení míry rizika, kterou působí fibrogenní prach vyskytující se v pracovním prostředí důlních pracovišť na zdravotní stav horníků. Míra rizika je vyjádřena naměřenou koncentrací sledované škodliviny a objektivně zjištěnou úrovní zdravotního stavu důlních pracovníků ovlivňovaných touto škodlivinou.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu s Usnesením vlády ČR č.665/2004 ze dne 30.6.2004 stanovila pro doly v OKR systém kategorizace rizika fibrogenního prachu. Kategorizace důlních pracovišť je prováděna průběžně v měsíčních intervalech. Zařazení pracovišť do jednotlivých kategorií rizika fibrogenního prachu má bezprostřední dopad na nápočet % naplnění nejvyšší přípustné expozice (NPE). Na základě objektivně zjištěných skutečností se jednotlivá důlní pracoviště a práce začleňují podle míry rizika z hlediska koncentrace respirabilního prachu do kategorií rizika dle následující tabulky.

Třídy rizika123a3b3c3d4a4b4c4d4e4f4g
Koncentrace prachu (mg/m3) Rubani + ostatní0-0,60,61-22,01-33,01-44,01-55,01-66,01-77,01-88,01-99,01-1010,01-1111,01-12>12
Ražba s přibírkou0-0,30,31-11,01-1,51,51-22,01-2,52,51-33,01-3,53,51-44,01-4,54,51-55,01-5,55,51-6>6
Limit NPEsměny*70005335445938803463314628952690251923742248**

Pozn.: * není stanoveno, ** opakovaně nepřípustná práce

Limitní hodnota NPE byla v souladu s legislativními požadavky vypočítána na úrovni 5% pravděpodobnosti onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou. V praxi tato skutečnost znamená, že z každé stovky důlních pracovníků jich může onemocnět 5 před dovršením 100% NPE, a to pouze lehkou formou onemocnění, která vážnějším způsobem neohrozí jejich zdravotní stav. Prašná expozice je vyhodnocována sledováním počtu směn odpracovaných na důlních pracovištích v příslušné kategorii rizika. Všichni důlní pracovníci musí být před dovršením 100 % NPE odesláni na mimořádnou lékařskou preventivní prohlídku.

Zveřejněno: 11.4.2005