Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Tak jako každý rok, i letos připravuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7 zkoušky znalosti hub. Zkoušky se pravidelně konají na jaře, ale s ohledem na zájem uchazečů také během letních měsíců.

Podle zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, musí mít ten, kdo uvádí volně rostoucí jedlé houby do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným příslušnou krajskou hygienickou stanicí na základě úspěšného složení zkoušky znalosti hub. Dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí mít toto osvědčení také osoba provozující stravovací služby, pokud používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, event. může mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení má.

Ke zkoušce znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

Rozsah znalostí je stanoven Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 475/2002 Sb., předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, která stanoví kromě jiného i požadavky pro houby. Platnost osvědčení je 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let, 5let u osob od 60 do 65 let a 2 roky u osob starších 65 let.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Předpokladem ústní zkoušky je úspěšné absolvování písemného testu. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Žádost je možné podat na výše uvedené adrese nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Bližší informace je možné získat na tel.595138134. Přesný termín konání zkoušky bude stanoven na základě došlých žádostí uchazečů, kteří budou o termínu konání zkoušky písemně vyrozuměni. Náležitosti žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: www.khsova.cz, kde je i formulář žádosti.

Zveřejněno: 26.2.2010