Nahrávám...

Vliv ovzduší v Ostravě na zdraví občanů

Úvod / Občanům / Vliv ovzduší v Ostravě na zdraví občanů

V posledních dnech čteme v tisku informace o tom, že „třítýdenní pobyt v Ostravě poškodí člověku chromozomy a změní genovou výbavu“. Na tyto informace Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje stručně reaguje takto:

Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví dlouhodobě sleduje zdravotní stav obyvatel v regionu Moravskoslezského kraje, ať již vlastním zapojením do různých projektů nebo získáváním informací z odborných podkladů, relevantních studií a jiných ověřených dat. Je pravdou, že znečištění ovzduší na Ostravsku je již delší dobu vyšší než na většině míst České republiky (vyšší hodnoty prašného aerosolu a polycyklických aromatických uhlovodíků dokumentují od poloviny 90.let i Souhrnné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí). Z žádných těchto podkladů nevyplývá, že by situace na Ostravsku byla tak závažná, aby zde docházelo k poškozování genetického materiálu, například vlivem horší kvality ovzduší. Cytogenetická analýza periferních lymfocytů, která jako biomarker expozice genotoxickým látkám byla do roku 2008 součástí vyšetření biologického monitoringu populace, nevykazovala u skupiny 90 dospělých odlišné hodnoty od dalších sledovaných oblastí a nevybočovaly ani maximální hodnoty u jedinců (www.szu.cz). Je prokázáno, že kvalita ovzduší má na naše zdraví vliv z cca 5%, zbývající podstatný vliv má zdravotní styl (kouření, stravování, pohybové aktivity, socioekonomické faktory), genetická výbava ale i úroveň poskytování zdravotních služeb. Přestože Moravskoslezský kraj patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší a je zde soustředěn těžký průmysl s jeho negativními faktory (koksovny, hutě, chemický průmysl), nevyskytují se zde nádorová onemocnění ve srovnání s jinými kraji České republiky ve zvýšené míře. Výskyt nádorových onemocnění v Moravskoslezském kraji je srovnatelný s podobně zatíženými regiony. Údaje z jednorázového sledování několika nedefinovaných osob, na jejichž podkladě byla v médiích prezentována a zobecněna informace o poškození genetického materiálu, bez uvedení souvisejících podmínek, faktorů a vztahů, nelze považovat za reprezentativní.

Zveřejněno: 26.3.2010