KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2009

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2009

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen KHS) dozorovala na území kraje plnění povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví, uložených provozovatelům veřejných vodovodů a osobám dodávajícím pitnou vodu veřejnosti.

V roce 2009 bylo provozováno 22 velkých vodovodů (zásobujících více než 5 000 obyvatel) a 165 malých vodovodů (zásobujících méně než 5 000) obyvatel. Vedle zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů je kontrolováno i zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů – veřejných a tzv. komerčních studen. Jedná se o individuální zdroje, využívané k zásobování veřejných objektů, např. školských, stravovacích, ubytovacích či zdravotnických zařízení, nebo zaměstnanců ve výrobních provozovnách. V rámci Moravskoslezského kraje bylo v roce 2009 registrováno 319 těchto individuálních zdrojů. Pro provozovatele těchto zdrojů platí stejné povinnosti jako u provozovatelů veřejných vodovodů.

Každá osoba, zásobující veřejnost pitnou vodou, musí ve stanovené četnosti a rozsahu sledovat jakost vyráběné a dodávané pitné vody. Všechny výsledky laboratorních vyšetření pitné vody pořízené provozovateli vodovodních systémů a rovněž i výsledky kontrol hygienické stanice jsou ukládány v celostátním informačním systému (Registr kvality pitné a rekreační vody). Orgán ochrany veřejného zdraví má tedy aktuální informace o kvalitě pitné vody ve všech systémech veřejných vodovodů, veřejných a komerčních studen.

V roce 2009 provedli pracovníci hygienické služby celkem 215 kontrol zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů a studen, z toho 22 kontrol vodovodů zásobujících více než 5 000 obyvatel (velké vodovody), 161 kontrol vodovodů zásobujících méně než 5 000 obyvatel (malé vodovody) a 32 veřejných studen.

Při kontrolách byly využívány údaje z celostátního informačního systému pitné vody a výsledky vlastních kontrol spojených s odběrem vzorků. U velkých vodovodů, provozovaných velkými vodárenskými společnostmi v kraji, nebyly zjištěny závažnější nedostatky, a to jak v jakosti dodávané pitné vody (s výjimkou občasných nálezů zvýšeného obsahu železa nebo zákalu souvisejících se stavem vodovodních rozvodů), tak v dodržování četnosti a rozsahu kontrolních rozborů vody. U malých, převážně obecních vodovodů, byly ze 161 provedených kontrol zjištěny závažnější nedostatky v jakosti vody v 8 případech, a to především v mikrobiologických a biologických ukazatelích. Na základě těchto výsledků byl vydán zákaz používání vody k pitným účelům do doby odstranění závad a jejich provozovatelům byly uloženy pokuty v příkazním nebo správním řízení.

V roce 2009 bylo provedeno 32 kontrol veřejných studen, nevyhovující jakost v mikrobiologických ukazatelích byla zjištěna pouze v jednom případě, rovněž byl vydán zákaz používání vody k pitným účelům do doby odstranění závady. Zákaz používání pitné vody z důvodu nevyhovující mikrobiologické kvality byl dále vydán pro 4 komerční studny v kraji.

Z rozboru epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji vyplývá, že v roce 2009 nebyl prokázán žádný případ přenosu infekce vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ani komerčně využívaných studní. Rovněž nebyly zaznamenány žádné zdravotní problémy z konzumace pitné vody v důsledku její chemické kontaminace.

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu mají ze zákona povinnost odběratelům poskytnout aktuální informaci o jakosti dodávané pitné vody.

Informace o jakosti pitné vody v jednotlivých vodovodních systémech nebo registrovaných individuálních zdrojích lze získat i na územních pracovištích KHS MSK, na oddělení hygieny obecné a komunální (HOK).

Zveřejněno: 16.4.2010