KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrolní činnosti pracovníků KHS ve školách a školských zařízeních v roce 2009

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti pracovníků KHS ve školách a školských zařízeních v roce 2009

V Moravskoslezském kraji slouží k výchovné a vzdělávací činnosti dětí a mladistvých (mimo zotavovací akce a stravovací provozy) 2 215 objektů škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče. Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých provedli v roce 2009 státní zdravotní dozor v 744 provozovnách (34%) a dalších 103 kontrol opakovaných či cílených. Kontrolováno je dodržování hygienických požadavků daných zákonem o ochraně veřejného zdraví, zejména § 7, a prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb., které stanovují podmínky pro vnitřní prostředí a vybavení škol a školských zařízení.

Hlavní pozornost byla zaměřena na kontrolu dodržování stanovených podmínek v základních školách. Ve 164 z 280 zkontrolovaných škol jsme provedly i cílenou podrobnou individuální kontrolu vybavení 1. a 2. tříd odpovídajícím školním nábytkem, který je jednou z podmínek prevence vadného držení těla. Byly posouzeny podmínky vybavenosti školním nábytkem ve 420 třídách prvního a druhého ročníku základních škol, což představuje 7 121 žáků. Ze souhrnného zpracování výsledků vyplynulo, že v našem kraji 14 % žáků 1.a 2. ročníku nemělo k dispozici odpovídající velikost školního nábytku a tudíž nebyly dodržovány ergonomické zásady práce žáků v sedě. Nevhodnost nábytku se vztahovala ve většině případů k vysoké židli a vysoké lavici. Velmi často ve třídách chybělo vybavení nábytkem č. 2 a proto žáci menšího vzrůstu i když měli případně nastavitelný nábytek – tento i po nastavení nebylo možno přizpůsobit požadovaným parametrům – což výrazně zatěžuje pohybový aparát žáků. Nikoli sankcemi, ale edukací byla zdůrazněna opodstatněnost požadavku dodržení odpovídajících velikostních parametrů školního nábytku v prevenci rizika vzniku vadného držení těla, což přineslo pozitivní přístup k řešení ze strany pedagogů. Následnými kontrolami či písemnými zprávami o způsobu řešení je zjišťováno, že školy doplňují požadované velikosti nebo po upozornění řešily závady vhodným nastavením nábytku či výběrem odpovídající velikosti z jiných vybavených prostorů školy.

Další zjištěné hygienické nedostatky ve školách a školských zařízeních zpravidla nejsou zaviněny pracovníky škol, mají svůj původ hlavně v nedostatku peněz na opravy, rekonstrukce, obnovu vybavení. Je mnoho zařízení, kterým se získat prostředky podařilo a své prostředí školních objektů náležitě vylepšily a vybavily. Zhruba 40% škol a školských zařízení na finanční zdroje čeká nebo ze strany zřizovatele není o školy prioritní zájem a tyto jen udržují a opravují havarijní stavy (zatékání – plísně; malování jen viditelně špinavých stěn, opravy pouze částí podlah hrozících úrazem, dílčí výměny světelných zdrojů – barevná nejednotnost, snížení rovnoměrnosti osvětlení...). K razantnějšímu řešení jsou pak přinuceni sankcemi ze strany pracovníků OOVZ nebo v krajním případě jsou udělovány výjimky k odstranění zjištěných závad po předložení důkazných materiálů o připravené např. celkové rekonstrukci ke stanovenému datu – takových výjimek bylo vydáno 26.

V řadě škol a škol.zařízení se stavební úpravy a rekonstrukce projekčně připravují – vyjadřovali jsme se k 309 akcím; 125 zařízení bylo po provedených úpravách v r. 2009 zkolaudováno.

Zveřejněno: 21.4.2010