KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrolní činnosti pracovníků KHS ve školních stravovacích provozech v roce 2009

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti pracovníků KHS ve školních stravovacích provozech v roce 2009

V Moravskoslezském kraji zajišťuje stravování dětem a mládeži 685 školních jídelen, 516 výdejen a 202 školních bufetů slouží k doplňkovému prodeji. V roce 2009 bylo provedeno celkem 1 021 kontrol vč. opakovaných či cílených – z toho 679 ve školních jídelnách, 292 kontrol ve školních výdejnách a 50 ve školních bufetech.

Dodržování podmínek pro přípravu bezpečných pokrmů pro citlivou dětskou populaci je hlavním požadavkem kladeným na pracovníky těchto provozů, ale i stálou prioritou státního zdravotního dozoru pracovníků odboru hygieny dětí a mladistvých. Porušení a neplnění hygienických požadavků (např. křížení provozů, potraviny s prošlou dobou spotřeby, zamrazování, nevhodné skladování) bylo zjištěno ve 115 zařízeních, které byly potrestány pokutou v celkové výši 68 000,-Kč.

Pro potvrzení dodržování správné hygienické praxe bylo namátkově odebráno 10 vzorků studené kuchyně (saláty a pomazánky). Všechny odebrané vzorky vyhověly mikrobiologickým požadavkům stanovených v Nařízení komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Ani v jednom případě nebylo v roce 2009 zjištěno infekční onemocnění v souvislosti se školním stravováním.

Jídelny mateřských škol, stejně jako další zařízení stravující děti a mládež, mají legislativně danou povinnost řídit se výživovými normami pro školní stravování. Průměrnou spotřebu nakoupených potravin základního sortimentu na strávníka za měsíc musí vykazovat a naplňování sledovat a korigovat tak, aby strávníkům byla podána strava dostatečně pestrá, obsahující všechny žádoucí potraviny v přiměřeném množství. Proto pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých se v rámci státního zdravotního dozoru cíleně zaměřili i na kontrolu skutečné spotřeby ovoce a zeleniny ve vybraných předškolních zařízeních. Ze 40- ti kontrolovaných zařízení pouze 13 mateřských škol dětem nabídlo množství zeleniny odpovídající normám, popřípadě vyšší. U ovoce se jeví stav příznivější: limity dané legislativou byly plněny ve 21 zařízeních.

Přestože byly kontroly výpočtů u tak velkého množství provozoven časově náročné, bude v nich pokračováno i v následujícím roku. Při zjištění neplnění citovaného spotřebního koše či nízké pestrosti stravy připravované školní jídelnou, jsou pracovníky KHS činěna opatření k nápravě.

Zveřejněno: 28.4.2010